News

E.g., 04/20/2018
E.g., 04/20/2018
News Referring Division / Section News Type News Date
स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीले रोज्ने फारमको ढांचा | (NEW) मन्त्रालय अन्य 2018-04-20
कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा | (श्रीमान् प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) (स्थानीय तहहरु, प्रदेश नं-३) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-19
विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-19
न्यायिक समिति कार्य सम्पादन स्रोत सामग्री सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-19
स्थानीय सरकारको क्षमता विकास रणनीति सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सहभागिता सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-19
स्थानीय सरकारको क्षमता विकास रणनीति सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सहभागिता सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-19
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (वन तथा वातावरण मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (श्री कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (तथ्यांक विभाग) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-11
स्थानीय तहको सशर्त अनुदान तर्फ संशोधित बजेट विवरण सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-10
निर्णय सम्बन्धमा | (सबै स्थानीय तहहरु ) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-10
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ (PDF) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-04-08
सामुदायिक विद्यालयमा विधार्थी भर्ना अभियान संचालन सम्बन्धमा | (महा/उपमहा /नगर/गाउँपालिका ) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-05
विधार्थी भर्ना अभियान सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-04-05
एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) सरुवा / बढुवा 2018-04-05
स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको बैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा | योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-04
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहको प्रशासनिक संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-04-04
विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै), श्री महा/उप/नगरकार्यपालिकाको कार्यालयहरु (सबै), श्री गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-03
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, नमुना कार्यविधि (PDF) मन्त्रालय अन्य 2018-03-28
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, नमुना कार्यविधि (WORD) मन्त्रालय अन्य 2018-03-28
प्रेस विज्ञप्ति (स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, नमुना कार्यविधि)| मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-03-28
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) योजना शाखा अन्य 2018-03-23
प्रमुख प्रशिक्षक प्रशिक्षण (Master's Training of Trainers) मा सहभागी हुने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय अधिकारीहरु - उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-19
स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2 (Word) संघीय मामिला शाखा अन्य 2018-03-18
पुन अनुरोधः आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ को लागि विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/सम्बन्धित महाशाखा- शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-15
बैदेशिक अध्ययन छात्रवृति सम्बन्धी सूचना (KOICA-KOREA) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2018-03-07
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानुन) Word File| मन्त्रालय अन्य 2018-03-06
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानुन) मन्त्रालय अन्य 2018-03-06
सहभागीता बारे | पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-23
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन | संघीय मामिला शाखा अन्य 2018-02-21
आर्थिक विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-25
स्थानीय सञ्चितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) को क्षेत्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) मा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (संलग्न लिष्ट अनुसार)/स्थानीय तह (संलग्न लिष्ट अनुसार) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-25
गाउँ/नगरको सभा सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-01-19
उन्नति समावेशी विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा | पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-19
अनुगमन प्रतिवेदन तथा विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-17
सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिने | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-17
User Id र Password उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-17
आर्थिक सर्वेक्षण ७४/७५ को लागि विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
परिपत्र सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ को लागि विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/सम्बन्धित महाशाखा- शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
USAID का कार्यक्रमहरु सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७४ मनाउने सम्बन्धमा | (जि.स.स. सबै) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
चालु आ.व.०७४/७५ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा - जिसस सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-12
१ मे.वा. सम्मको जलविद्युत उत्पादन आयोजनाको स्वीकृती सम्बन्धमा - स्थानीय तहहरु सबै | विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-12
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको जानकारी गराइएको | संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-09
स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएका नमूना कानूनहरुको संगालो | संघीय मामिला शाखा अन्य 2018-01-09
आवश्यक कागजात पठाउने सम्बन्धमा | (छेडेदह गाउँपालिका) संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-08
विवरण सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-08
प्रेस विज्ञप्ति !!!! मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-01-07
आ.व. २०७३/७४को आन्तरिक आयको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै) स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग परिपत्र / निर्देशन 2018-01-05
सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (महा/उप-महा/नगरपालिका/ गाउँपालिका (सबै) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-04
आ.व. ०७४/७५ को बजेट बक्तब्यको कार्यान्वयन एवम् कार्य प्रगति पठाउने बारे - महाशाखाहरु/विभागहरु/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-29
सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को करार नियुक्ति सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-12-28
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - प्रदेश नं. ५ र ७ का जिल्लाहरु जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-28
सहभागिता सम्बन्धमा (जि.स.स.को कार्यालय र जिल्लास्थित स्थानीय तहहरु ) | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-28
प्रदेश नं. १ का जिल्लामा अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा - प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू तथा जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (१३ जिल्ला) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2017-12-21
आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा - विभाग/शाखा/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-20
आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगतिको ताकेता सम्बन्धमा - विभाग/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-18
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका, २०७४ संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-12-15
पुन:स्पष्टीकरण पेश गर्ने बारे | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-15
प्रदेश नं. १ का जिल्लामा अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-14
निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूको आ.व. २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-13
आर्थिक विवरण पेश गर्न ताकेता गरिएको सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/स्थानीय तहहरु (संलग्न लिष्ट बमोजिम) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-12
Charts of Accounts (लेखा सूची) लागू गर्ने गराउने सम्बन्धमा | (जि.स.स., स्थानीय तह सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-12
विज्ञ तथा प्रशिक्षार्थी स्रोत व्यक्तिहरु सुचिकृत गर्ने सम्वन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-12
आर्थिक विवरण सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-12-10
ताकेता सम्बन्धमा | (जि.स.स. सबै) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-08
विवरण उपलब्ध गराइदिने (जि.स.स. सबै) | पूर्वाधार विकास महाशाखा अन्य 2017-11-28
शीतलहर तथा हिमपात पूर्व तयारी सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम)/नगर कार्यपालिका (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम)/गाउँ कार्यपालिका (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-26
विवरण उपलब्ध गराइदिने(न.पा., गा.पा. सबै)/ समन्यव गरिदिने सम्बन्धमा (जि.स.स. सबै) मन्त्रालय अन्य 2017-11-21
आय र व्यय विवरण आ.व. ७३/७४ मन्त्रालय अन्य 2017-11-21
आयोजना कार्यान्वयनको तह निर्धारण सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-11-17
अभिमुखीकरण कार्यक्रमको स्थान संशोधन गरिएको सम्बन्धमा | (जि.स.स., स्थानीय तह प्रदेश नं. २ सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-17
गाउँ / नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन, २०७४ संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-15
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आ.व. २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (७७ सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-12
शिक्षा नियमावली, २०७४ (नमूना) | संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-12
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना | संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-12
कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-10
संशोधित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - बारा र पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तह जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2017-11-09
प्रदेश नं. २ को नक्शा | संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-08
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ | मन्त्रालय अन्य 2017-11-08
सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी बजेट तथा अनुदान परिचालन प्रकृया र विधि एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-11-08
पर्यटन शुल्क सम्बन्धमा | (गाउँ/नगरपालिका सबै) मन्त्रालय अन्य 2017-11-08
सूचना प्रविधि अधिकृतको करार सेवा सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-11-08
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-06
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ प्रकाशित भएको बारे | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-11-01
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-11-01
गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण | संघीय मामिला महाशाखा अन्य 2017-10-31
LGCDP बजेट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा - श्री जिससको कार्यालय (सबै), श्री महा / उपमहा / नगरपालिकाको कार्यालय (सबै), श्री गाउपालिकाको कार्यालय (सबै) एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-10-13
सहकारी ऐन २०७४ (नमुना) संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-10-12
परिपत्र कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-12
सामाजिक परिचालकहरुको बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-09-22
IT Officer को बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-09-22
कार्याआदेश (TOR) दिईएको सम्बन्धमा ।( स्था.बि.अ नवलपरासी-बर्दघाट सुस्ता पुर्व, नवलपरासी-बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, रुकुम -पूर्वी भाग, रुकुम-पश्चिम भाग) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-13
प्रेस विज्ञप्ति !!!! मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-09-08
प्रेस विज्ञप्ति ! मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-09-06
३८ औँ रास्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धमा | विकेन्द्रीकरण शाखा अन्य 2017-08-31
बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-28
आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-28
काठमाडौं उपत्यकाको तार व्यवस्थापन सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) अन्य 2017-08-28
जानकारी गराइएको | संघीय मामिला महाशाखा अन्य 2017-08-28
आचार संहिता परिपालन गर्ने / गराउने सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-25
स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था र सामाजिक परिचालकको बजेट सम्बन्धमा | ( सबै स्थानीयतहहरु) सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा अन्य 2017-08-22
विवरण पठाई दिने बारे | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-21
सडक मर्मत गरि यातायात सुचारू गर्ने सम्बन्धमा | (जि.स.स. को कार्यालय बाढी, डुवान तथा पहिरो प्रभावित सबै) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-08-21
आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति सम्बन्धी प्रस्तुति | मन्त्रालय अन्य 2017-08-17
आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-08-17
२ नं प्रदेशका नव गठित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्य संचालन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-17
आ.ब २०७४/७५ को लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा वोलपत्र 2017-08-16
सुची दर्ता पेश गर्ने बारे। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा वोलपत्र 2017-08-16
ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट सम्बन्धमा | मन्त्रालय अन्य 2017-08-09
सवारी साधन विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । जि.स.स कार्यालय(सबै), नगर कार्यपालिका कार्यालय (सबै), गाउ कार्यपालिका कार्यालय (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-01
परिपत्र- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाँउपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-31
प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-07-23
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व तथा आपसी सहयोग अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीचको समझदारी पत्र मन्त्रालय अन्य 2017-07-21
आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे | (गा.पा. सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-21
आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे | (न.पा. सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-21
आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे | (जि.वि.स. सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-21
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आ.व. २०७३/०७४ मा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु तथा स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्वन्धमा हालसम्म भए गरिएको कार्य प्रगति सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-14
मिति २०७४ असार ३० गते मा वितरित कार्य प्रगति विवरण (प्रेस नोट) | मन्त्रालय अन्य 2017-07-14
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सम्बन्धमा (सबै संचार माध्यम एवं पत्रकारहरु) | मन्त्रालय अन्य 2017-07-13
मा. उप-प्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यू र जापानका महामहिमज्यू बीच शिस्टाचार भेटघाट | (प्रेस विज्ञप्ति) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-13
विकेन्द्रीकरण प्रवर्द्धन पुरस्कार, २०७४ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-13
सम्पति विवरण फारम जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2017-07-12
जि.स.स. को कार्यालय मार्फत सामुदायमा आधारित खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा | मन्त्रालय अन्य 2017-07-11
माननीय उपप्रधामन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यूबाट आ.व. २०७४।७५को संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजित शीर्षकहरुमा व्यवस्थापिका संसदमा मा. सांसदहरुबाट उठाउनु भएको विभिन्न प्रश्न तथा सवालहरुको बिषयमा दिनु भएको जवाफ मन्त्रालय अन्य 2017-07-10
गाउँ/ नगर/ जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-10
गाउँ/ नगर/ जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ (नमूना) | मन्त्रालय अन्य 2017-07-10
स्थानिय तह वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन,आर्थिक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-07-09
आ. व. २०७४/ ७५ मा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा एलजीसीडीपी अन्य 2017-07-09
नव-गठित स्थानीय तह (गाउँपालिका, महा/उप-महा/ नगरपालिका सबै) हरुको वेबसाइट निर्माण सम्बन्धी ३ दिने कार्यशाला पोखरामा संचालन भइरहेको छ | थप जानकारीको लागि सम्बन्धित प्रादेशिक सहयोग एकाई (LGCDP) का सूचना प्रविधि विज्ञहरुलाई सम्पर्क राख्न हुन् अनुरोध छ | मन्त्रालय अन्य 2017-07-07
जानकारी सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-07-06
नपुग तलव सम्बन्धमा आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-03
प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-30
स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको नमुना (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-30
महानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-28
उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-28
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली , २०७४ | (pdf) मन्त्रालय अन्य 2017-06-25
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली , २०७४ | मन्त्रालय अन्य 2017-06-25
दश वटा नमूना कानुन तथा कार्यविधि सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-23
Local Level Budget Format मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
आर्थिक ऐनको नमुना | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
विनियोजन ऐनको नमुना | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४ | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ (नमूना) | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ (नमूना कानुन) मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
गाउँपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ (नमूना कानुन)| मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ (नमूना) | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-06-22
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-06-22
परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
भाडाका सवारी सम्बन्धमा । श्री कार्यकारी अधिकृत - महा/उपमहा/नगरपालिका(सबै),गाउपलिका (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-18
परिचयपत्र सम्बन्धमा - महा/उपमहा/नगरपालिका, गाउपलिका (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-18
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-15
कार्यक्रम श्रवण गरी पृष्ठपोषण दिन हुन- उल्लखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-15
मन्त्रालयबाट तयार गरिएको गाउँ तथा नगरकार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४ सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-07
प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-02
विराटनगर र विरगंज महानगरपालिका घोषणा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-01
प्रेस विज्ञप्ति (स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४।) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-01
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ (PDF File) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-01
तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-05-05
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा - महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका सबै । समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा - शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
आवश्यक कारवाही गर्ने सम्बन्धमा:उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-12
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-04-06
उप-महा/नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तोकिएको सम्बन्धमा| कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-18
गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तोकिएको | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-17
MARS लागू गर्ने सम्बन्धमा | (श्री महा/उप-महा/नगरपालिका एवं गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै) | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-16
स्थानीय तहको कार्य संचालन सम्बन्धमा। स्थानीय विकास अधिकारी, (सबै जिल्ला ७५), कार्यकारी अधिकृत महा/उप-महा/नगरपालिका/गाउपालिका (सबै ७४४) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-11
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा। ( स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलय, सबै)। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-11
श्रोतको सुनिश्चितता गरिएका योजनाहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा | (जि.वि.स. सबै, न.पा. सबै) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
आवश्यक तयारी गर्ने सम्बन्धमा | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै ) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
जिल्ला कार्यालय नछोड्ने बारे | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
सघन अनुगमनको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
श्रोतको सुनिश्चिता सम्बन्धमा । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
वारुणयन्त्र सन्चालन तालीम सम्बन्धमा । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
वारुणयन्त्र सन्चालन तालीम सम्बन्धम । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारे | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
प्राविधिक आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
जिल्ला परिषद् वैठक सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
बैदेशिक मनोनयन विवरण | जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-03-06
विकेन्द्रीकरण प्रवर्दन पुरस्कारका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना। विकेन्द्रीकरण शाखा अन्य 2017-03-06
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-05
सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउने संबन्धमा। (विवरणको नमुना र पठाउने ठेगाना सहित) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-05
आन्तरिक प्राविधिक परिक्षण गर्नका लागि १५ दिने पुन प्रस्ताव आवाहनको सुचना | पूर्वाधार विकास महाशाखा वोलपत्र 2017-03-05
सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउने संबन्धमा। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
स्पस्ट पारिएको सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-23
ICT Volunteer खटाउने सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-21
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-02-17
प्रेस बिज्ञप्ती (सङ्घीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय निकाय ट्रेड यूनियन संयुक्त समन्वय समिति बीच सात बुंदे सहमति-२०७३-११-०५) | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-16
स्थानीय निकायको सूचना प्रविधि सहयोग पेज सँग सम्बन्धी सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-13
आवश्यक समन्वय गर्ने सम्बन्धमा- श्री स्थानीय विकास अधिकारीहरु-जिविसको कार्यालयहरु सबै/श्री कार्यकारी अधिकृतहरु-महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-12
आन्तरिक प्राविधिक परिक्षण गर्नका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी । पूर्वाधार विकास महाशाखा अन्य 2017-02-12
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
BCC Material सम्बन्धी मिति २०७३-१०-२६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित | ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2017-02-08
नगरयातायात गुरुयोजना सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
सहभागीता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-07
प्राविधिक नियुक्तिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-07
२१७ नगरपालिकाहरुको नाम, वडा, संख्या , जनसंख्या | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) अन्य 2017-02-07
प्रेस बिज्ञप्ती | (२०७३ माघ २४ गते गा.वि.स. हकहित संरक्षण केन्द्र र मन्त्रालयबीच आठ बुंदे सहमति ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-06
निर्णयको कार्यान् गर्ने/ गराउने सम्बन्धमा | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
LMBIS तालिममा सहभागीता सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
निर्देशन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
DDCFAMP संचालन सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-२३ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-05
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-१४ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-27
शहिद दिवस २०७३ मा सहभागि हुने सम्बन्धमा (सम्पूर्ण कर्मचारीहरु) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-26
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-१२ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-25
सहभागिता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-20
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-20
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-०९-२६ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-10
उल्लिखित समीक्षा बैठकहरुमा सहभागी हुने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-04
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-12-29
सहभागिता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-22
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ पौष ५ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-20
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ मंसिर २७ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-12
प्रेस बिज्ञप्ती (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ मार्ग २४ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-09
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ मंसिर १९ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-04
सघन अनुगमनको पृष्ठपोषणबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय निकायहरुकोलागि निर्देशन सम्वन्धमा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-11-29
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-28
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट व्यवस्थापिका संसदमा मिति २०७३ भदौ २३ मा गर्नु भएको २८ बुँदे सम्वोधनको कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं प्रगति प्रतिवेदन गर्ने बारे । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-17
निजामती सेवा दिवसका अवसरमा भएको सर-सफाई कार्यक्रमको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-16
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन् जाने | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-15
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-15
Vacancy Announcement मन्त्रालय अन्य 2016-11-15
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन)), नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (छैठौ संशोधन), नियमावली, २०५८ बमोजिम आयोजना छनौट गरी पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-11
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-09
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा-उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-11-04
मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्यक्रम(दावी विरोध समेत) २०७३ संचालनको लागी आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
परामर्श सेवामा लिने सूचना ( सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ) योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा अन्य 2016-11-03
सीमाक्षेत्र वि. कार्यक्रमको अभिमुखीकरण कार्यक्रम ( २० जिल्ला ) योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
१०० दिनको प्रगति उपलब्ध गराइदिने बारे । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
कामकाज गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-10-28
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-28
तलब भत्ता सम्बन्धमा - ( क्लष्टर २ ) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-27
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-25
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-23
प्रेस नोट | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-21
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा वोलपत्र 2016-10-19
निजी आवास पुर्नर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती (२०७३ कार्तिक १) | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-17
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-16
काज फिर्ता सम्बन्धि विवरण | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-10-14
निजी आवास पुर्नर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ असोज २०) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-06
विकास साझेदारहरुसँगको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यूको सम्वोधन मन्त्रालय अन्य 2016-10-06
विकास साझेदारहरुसंगको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्य मन्त्रीज्यूको सम्वोधन मन्त्रालय अन्य 2016-10-06
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र विकास साझेदारहरुबीच भएको परामर्श बैठक सम्बधि प्रेस विज्ञप्ति एलजीसीडीपी प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-05
यस मन्त्रालय अन्तर्गतका शाखा अधिकृतहरुको सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-10-01
शाखा अधिकृतहरुको पदस्थापन सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
D.E. तथा Engineer हरुको सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
खरिदार सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
नायब सुब्बा सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
उपसचिवहरुको सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
प्रदेश नं ४ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-30
प्रदेश नं ५ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-30
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-28
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि ) नियमावली २०७१ । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-28
प्रदेश नं ७ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-26
प्रदेश नं ६ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-22
भूकम्प पीडितका लागि निजी आवास पुनर्निर्माणका निम्ति अनुदान सम्झौता तथा भुक्तानी सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-19
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-18
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-16
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-14
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-12
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-11
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-09
e-procurement तालिमको लागि सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा-उल्लिखित नगरपालिकाका कार्यालयहरु । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-09-09
३ दिन भित्र कार्य सम्पन्न गरी आयोगको काममा सहयोग पुर्याउने सम्बन्धमा-स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकि सबै जिल्ला । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-09
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-08
करारका इन्जिनियरहरुबाट अनुदान सम्झौता गराउने सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-06
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-05
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-05
लैंगिक उतरदायी बजेटको विधी अबलम्बन सम्बन्धमा | योजना शाखा अन्य 2016-09-04
गाविस संग सरकार कार्यक्रम सम्बन्धमा | योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-04
१४ औं योजना नतिजा खाका समबन्धमा | योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-04
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-02
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-01
निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धमा -डोलिडार,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग,जिविसको कार्यालयहरु सबै , महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-31
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-31
मन्त्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति पठाउने मिति सच्याउने बारे -शाखाहरु सबै र विभागहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-29
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-26
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-24
प्रेस बिज्ञप्ती | (स्थानिय तहको पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगबाट हाल सम्मको प्रगति प्रस्तुती बारे ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-16
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-15
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-14
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-12
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-11
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-10
जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-08-09
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-08
LGCDP Focal Person हरुको तालिम सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-08-07
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-05
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-04
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-02
छलफल कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-08-01
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-01
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-31
ICT Volunteer हरुको करार सेवा सम्बन्धमा थप जानकारी एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-28
दोश्रो बातावरणमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-27
बातावरणमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-27
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-27
कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-26
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-26
छायाँ प्रति आवश्यक कार्यार्थ पठाईएको सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-25
मन्त्रालयको मुख्य - मुख्य कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा अन्य 2016-07-25
दिक्षान्त सहभागी हुने सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-07-25
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-25
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-24
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-21
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-20
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-19
ICT Volunteer को करार सेवा सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-18
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-18
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-17
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-15
प्रेस बिज्ञप्ती | (स्थानिय निकायहरुको आ.व.०७१/७२ को MCPM को नतीजा सार्वजनिकिकरण ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-14
सम्पर्क व्यक्ति ( Focal Person ) तोक्ने सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-14
आ.व. ०७१/०७२ को MCPM सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन !!!!! Ministry Others 2016-07-14
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-14
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-13
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-12
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-11
जानकारी सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-10
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-06
सामाजिक परिचालक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-05
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-05
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ; जिविसको कार्यालयहरु,महा,उपमहा र नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-04
Focal Person तोक्ने सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-04
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-03
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-29
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-28
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-27
अनुगमन प्रतिवेदन (मुगु र जुम्ला ) | मन्त्रालय अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (District Wise Detail) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (Anex) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (District Wise Information) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (Project Wise Detail) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (Context) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (Cover Page) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
प्रेष विज्ञप्ती (छान विन टोली खटाईएको सम्बन्धमा |) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-27
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-26
प्रेष विज्ञप्ती (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान समझौता अषाढ़ १२ गते सम्मको रेकर्ड | ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-26
स्थानिय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ मा परिमार्जन (सबै जिविस, महा/उप-महा/न.पा.) | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-24
प्रेष विज्ञप्ती (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान समझौता |) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-24
निर्देशन सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-06-24
प्रेष विज्ञप्ती (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान समझौता |) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-23
मोटरसाइकल खरिद बजेट सम्बन्धमा;सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमका ८ जिल्लाका जिविसको कार्यालयहरु । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-06-20
प्रेस बिज्ञप्ती (LGCDP कार्यक्रमलाई नर्वेजियन सरकारद्वारा थप ३० लाख डलर अनुदान सहायता) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-17
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-17
तालिम कार्यक्रम सम्बन्धमा ;जिविसको कार्यालय,भक्तपुर,दोलखा,दार्चुला,कञ्चनपुर,बैतडी । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-17
आ.व.२०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सम्ब्धमा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-06-15
प्रगति पठाउने :महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-06-12
ढुंगा गिट्टी वालुवा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वन सम्बन्धमा;जिविसको कार्यालयहरु सबै । विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-12
गाविसको MCPM गरी नतीजा पठाउने सम्बन्धमा;श्री गाविस सचिवज्यू उल्लिखित गाविस वाहेकका सबै गाविसहरु । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-06-12
वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारुप,२०७० को कार्यान्यन सम्बन्धमा: जिविस सबै ,महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका ४ र नगरपालिका १२५ सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-12
जि. वि. स. कर्मचारी र सूचना तथा संचार प्रविधि स्वयंसेवकहरुका लागि जि. वि. स. को वेबसाईट संचालन सम्बन्धी तालिम सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2016-06-12
LGCDP बाट नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत, सामाजिक विकास अधिकृत तथा इन्जिनियर पदको छनौट सम्बन्धि निर्देशन एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-06-10
गा.वि.स. सचिव व्यवस्थापन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-09
गा.वि.स. सचिवको प्रोत्साहन भत्ता बारे | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-08
सरकारी रकमबाट प्राप्त ब्याज सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 2016-06-08
बातावरणमैत्री कार्यालय सम्बन्धमा | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-06-07
घर जग्गा कर छुट सम्बन्धमा | स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-07
गा. वि. स. को खाता संचालन सम्बन्धमा | मन्त्रालय अन्य 2016-06-07
जि.वि.स. को कर्मचारीले गा.विस.को खाता संचालन गर्न नपाउने सम्बन्धमा ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-07
स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिमा आमंत्रित प्रतिनिधि थप गरिएको सम्बन्धमा | संघीय मामिला महाशाखा अन्य 2016-06-07
तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-07
नगरपालिकाको वडा कार्यालय अस्थायी भवन निर्माण सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-01
विश्व वातावरण दिवस जुन ५ ,२०१६ मनाउने सम्बन्धमा : श्री जिविस/महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-05-30
गाविसको अस्थायी कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-05-22
दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन (Faecal Sludge Management) कार्यक्रम सम्वन्धमा - उल्लेखित जिविसहरू वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-05-20
दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन (Faecal Sludge Management) कार्यक्रम सम्वन्धमा - उल्लेखित न.पाहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-05-20
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-05-15
बित्तिय जोखिम निबारण सम्बन्धि बैठक सम्बन्धमा आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 2016-05-12
घुम्ती सेवा संचालन सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2016-05-09
कार्ययोजना तथा प्रतिवद्धता पठाउने सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) अन्य 2016-05-08
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय अन्य 2016-05-08
सहभागी मनोनयन गरी पठाइदिने सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा अन्य 2016-05-08
DPMAS MToT सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-05-08
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धमा | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-05-05
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास सहायक मन्त्रीको स्वागत | मन्त्रालय अन्य 2016-04-29
परामर्श सेवामा इन्जीनियर राख्ने सम्बन्धी सूचना ! मन्त्रालय अन्य 2016-04-28
प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा (जी.वि.स.- रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक | न.पा.- विदुर, निलकन्ठ, गोरखा) एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-04-14
3Terms of Reference of Production and dissemination of Audio-Visuals materials of Behavioral Change Communication ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2016-04-14
2Notice of Production and dissemination of Audio-Visuals materials of Behavioral Change Communication ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2016-04-14
1EoI Application Format Production and dissemination of Audio-Visuals materials of Behavioral Change Communication ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2016-04-14
अावश्यक शतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा:श्री महा नगरपालिका,उप महानगरपालिका,नगरपालिकाका कार्यालय सबै । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-04-11
सचिव बैठककाे निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा : श्री महाशाखा प्रमुखज्यू स्थानीय विकास मन्त्रालय,प‌‌जीकरण विभाग,स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग,अायोग,प्रतिष्ठान,समिति,अायोजना क्रार्यक्रम सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-04-08
योजना प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-04-05
नगर सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-04-04
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा :उल्लिखित जिविसकाे कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-04-03
प्रेस विज्ञप्ति - २०७२ चैत्र १९ मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-04-01
राष्ट्रिय गौरबका तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र सरकारी अायोजनामा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने बारे विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-03-18
स्थानीय निकायका कर्मचारी अभिलेख सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को मस्यौदाउपर राय तथा सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2016-03-10
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा | जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-02-29
विवरण उपलब्ध गराउने बारे- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-02-24
सम्पति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरुको नामावली समबन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-02-23
बेरुजु र साेधभर्ना सम्बन्धि बैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-02-15
LGCDP को तर्फबाट जिविस र न.पा करारमा नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत, सामाजिक विकास अधिकृत तथा इन्जिनियर पद सम्वन्धी विज्ञापन एलजीसीडीपी वोलपत्र 2016-02-11
क्षमता विकास तथा अभिलेख सम्मपर्क व्यक्ति सम्बन्धमा । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-02-08
क. रो. का. का ६ जिल्लाका समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-02-02
कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको संचालन निर्देशिका, २०७१ को प्रथम संशोधन सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-02-01
पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको आ.व. २०७२/७३ को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-01-27
पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको आ.व. २०७२/७३ को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-01-19
जानकारी (आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक आ.व : २०७२/७३ बाँके - कन्चनपुर) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-01-11
जानकारी (आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक आ.व : २०७२/७३ गोरखा- सल्यान) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-01-11
जानकारी (आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक आ.व : २०७२/७३ काठमाडौं - तनहुँ) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-01-11
जानकारी (आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक आ.व : २०७२/७३ ताप्लेजुङ - नुवाकोट) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-01-11
जानकारी (आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक आ.व : २०७२/७३ ) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-01-11
बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-01-06
भुक्तनीको लागि प‍्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2015-12-31
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ काे पाँचाै संशाेधन सम्बन्धमा। ग्रामीण विकास शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2015-12-23
प्रेस विज्ञप्ति १ । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2015-12-22
आ.व २०७२/७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-11-23
ICT Volunteers को मासिक रूपमा कट्टा गरिएको (Retention) रकम सम्बन्धमा आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-11-22
आ.व २०७२/७३ मा सञ्चालित आयोजना कार्यक्रमहरुको प्रगति एवं कार्यन्वयन स्थिति सम्बन्धमा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-11-19
प्रेस विज्ञप्ति- २०७२-०७-२२ मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2015-11-08
आ.व. ७२-७३ को वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुति सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-11-06
अनुगमनको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन- आ. व. ७१/७२ अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-10-19
सामाजिक परिचालकहरुको म्याद थप सम्बन्धमा सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-10-14
Invitation to bids पूर्वाधार नीति समन्वय शाखा वोलपत्र 2015-10-06
परिपत्र कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-09-11
Expression of Interest for conducting the training on public procurement to LB's एलजीसीडीपी वोलपत्र 2015-08-27