News

E.g., 04/30/2017
E.g., 04/30/2017
News Referring Division / Section News Type News Date
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा - शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
आवश्यक कारवाही गर्ने सम्बन्धमा:उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-12
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-04-06
उप-महा/नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तोकिएको सम्बन्धमा| कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-18
गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तोकिएको | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-17
MARS लागू गर्ने सम्बन्धमा | (श्री महा/उप-महा/नगरपालिका एवं गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै) | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-16
स्थानीय तहको कार्य संचालन सम्बन्धमा। स्थानीय विकास अधिकारी, (सबै जिल्ला ७५), कार्यकारी अधिकृत महा/उप-महा/नगरपालिका/गाउपालिका (सबै ७४४) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-11
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा। ( स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलय, सबै)। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-11
गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण | संघीय मामिला महाशाखा अन्य 2017-03-10
श्रोतको सुनिश्चितता गरिएका योजनाहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा | (जि.वि.स. सबै, न.पा. सबै) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
आवश्यक तयारी गर्ने सम्बन्धमा | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै ) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
जिल्ला कार्यालय नछोड्ने बारे | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
सघन अनुगमनको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
श्रोतको सुनिश्चिता सम्बन्धमा । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
वारुणयन्त्र सन्चालन तालीम सम्बन्धमा । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
वारुणयन्त्र सन्चालन तालीम सम्बन्धम । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारे | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
प्राविधिक आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
जिल्ला परिषद् वैठक सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
बैदेशिक मनोनयन विवरण | जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-03-06
विकेन्द्रीकरण प्रवर्दन पुरस्कारका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना। विकेन्द्रीकरण शाखा अन्य 2017-03-06
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-05
सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउने संबन्धमा। (विवरणको नमुना र पठाउने ठेगाना सहित) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-05
आन्तरिक प्राविधिक परिक्षण गर्नका लागि १५ दिने पुन प्रस्ताव आवाहनको सुचना | पूर्वाधार विकास महाशाखा वोलपत्र 2017-03-05
सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउने संबन्धमा। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
स्पस्ट पारिएको सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-23
ICT Volunteer खटाउने सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-21
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-02-17
प्रेस बिज्ञप्ती (सङ्घीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय निकाय ट्रेड यूनियन संयुक्त समन्वय समिति बीच सात बुंदे सहमति-२०७३-११-०५) | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-16
स्थानीय निकायको सूचना प्रविधि सहयोग पेज सँग सम्बन्धी सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-13
आवश्यक समन्वय गर्ने सम्बन्धमा- श्री स्थानीय विकास अधिकारीहरु-जिविसको कार्यालयहरु सबै/श्री कार्यकारी अधिकृतहरु-महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-12
आन्तरिक प्राविधिक परिक्षण गर्नका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी । पूर्वाधार विकास महाशाखा अन्य 2017-02-12
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
BCC Material सम्बन्धी मिति २०७३-१०-२६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित | ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2017-02-08
नगरयातायात गुरुयोजना सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
सहभागीता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-07
प्राविधिक नियुक्तिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-07
२१७ नगरपालिकाहरुको नाम, वडा, संख्या , जनसंख्या | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) अन्य 2017-02-07
प्रेस बिज्ञप्ती | (२०७३ माघ २४ गते गा.वि.स. हकहित संरक्षण केन्द्र र मन्त्रालयबीच आठ बुंदे सहमति ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-06
निर्णयको कार्यान् गर्ने/ गराउने सम्बन्धमा | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
LMBIS तालिममा सहभागीता सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
निर्देशन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
DDCFAMP संचालन सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-२३ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-05
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-१४ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-27
शहिद दिवस २०७३ मा सहभागि हुने सम्बन्धमा (सम्पूर्ण कर्मचारीहरु) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-26
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-१२ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-25
सहभागिता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-20
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-20
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-०९-२६ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-10
उल्लिखित समीक्षा बैठकहरुमा सहभागी हुने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-04
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-12-29
सहभागिता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-22
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ पौष ५ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-20
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ मंसिर २७ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-12
प्रेस बिज्ञप्ती (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ मार्ग २४ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-09
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ मंसिर १९ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-04
सघन अनुगमनको पृष्ठपोषणबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय निकायहरुकोलागि निर्देशन सम्वन्धमा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-11-29
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-28
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट व्यवस्थापिका संसदमा मिति २०७३ भदौ २३ मा गर्नु भएको २८ बुँदे सम्वोधनको कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं प्रगति प्रतिवेदन गर्ने बारे । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-17
निजामती सेवा दिवसका अवसरमा भएको सर-सफाई कार्यक्रमको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-16
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन् जाने | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-15
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-15
Vacancy Announcement मन्त्रालय अन्य 2016-11-15
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन)), नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (छैठौ संशोधन), नियमावली, २०५८ बमोजिम आयोजना छनौट गरी पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-11
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-09
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा-उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-11-04
मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्यक्रम(दावी विरोध समेत) २०७३ संचालनको लागी आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
परामर्श सेवामा लिने सूचना ( सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ) योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा अन्य 2016-11-03
सीमाक्षेत्र वि. कार्यक्रमको अभिमुखीकरण कार्यक्रम ( २० जिल्ला ) योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
१०० दिनको प्रगति उपलब्ध गराइदिने बारे । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
कामकाज गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-10-28
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-28
तलब भत्ता सम्बन्धमा - ( क्लष्टर २ ) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-27
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-25
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-23
प्रेस नोट | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-21
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा वोलपत्र 2016-10-19
निजी आवास पुर्नर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती (२०७३ कार्तिक १) | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-17
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-16
काज फिर्ता सम्बन्धि विवरण | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-10-14
निजी आवास पुर्नर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ असोज २०) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-06
विकास साझेदारहरुसँगको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यूको सम्वोधन मन्त्रालय अन्य 2016-10-06
विकास साझेदारहरुसंगको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्य मन्त्रीज्यूको सम्वोधन मन्त्रालय अन्य 2016-10-06
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र विकास साझेदारहरुबीच भएको परामर्श बैठक सम्बधि प्रेस विज्ञप्ति एलजीसीडीपी प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-05
यस मन्त्रालय अन्तर्गतका शाखा अधिकृतहरुको सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-10-01
शाखा अधिकृतहरुको पदस्थापन सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
D.E. तथा Engineer हरुको सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
खरिदार सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
नायब सुब्बा सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
उपसचिवहरुको सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
प्रदेश नं ४ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-30
प्रदेश नं ५ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-30
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-28
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि ) नियमावली २०७१ । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-28
प्रदेश नं ७ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-26
प्रदेश नं ६ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-22
भूकम्प पीडितका लागि निजी आवास पुनर्निर्माणका निम्ति अनुदान सम्झौता तथा भुक्तानी सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-19
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-18
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-16
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-14
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-12
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-11
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-09
e-procurement तालिमको लागि सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा-उल्लिखित नगरपालिकाका कार्यालयहरु । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-09-09
३ दिन भित्र कार्य सम्पन्न गरी आयोगको काममा सहयोग पुर्याउने सम्बन्धमा-स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकि सबै जिल्ला । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-09
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-08
करारका इन्जिनियरहरुबाट अनुदान सम्झौता गराउने सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-06
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-05
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-05
लैंगिक उतरदायी बजेटको विधी अबलम्बन सम्बन्धमा | योजना शाखा अन्य 2016-09-04
गाविस संग सरकार कार्यक्रम सम्बन्धमा | योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-04
१४ औं योजना नतिजा खाका समबन्धमा | योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-04
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-02
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-01
निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धमा -डोलिडार,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग,जिविसको कार्यालयहरु सबै , महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-31
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-31
मन्त्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति पठाउने मिति सच्याउने बारे -शाखाहरु सबै र विभागहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-29
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-26
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-24
प्रेस बिज्ञप्ती | (स्थानिय तहको पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगबाट हाल सम्मको प्रगति प्रस्तुती बारे ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-16
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-15
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-14
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-12
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-11
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-10
जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-08-09
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-08
LGCDP Focal Person हरुको तालिम सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-08-07
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-05
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-04
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-02
छलफल कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-08-01
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-01
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-31
ICT Volunteer हरुको करार सेवा सम्बन्धमा थप जानकारी एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-28
दोश्रो बातावरणमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-27
बातावरणमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-27
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-27
कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-26
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-26
छायाँ प्रति आवश्यक कार्यार्थ पठाईएको सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-25
मन्त्रालयको मुख्य - मुख्य कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा अन्य 2016-07-25
दिक्षान्त सहभागी हुने सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-07-25
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-25
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-24
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-21
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-20
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-19
ICT Volunteer को करार सेवा सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-18
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-18
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-17
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-15
प्रेस बिज्ञप्ती | (स्थानिय निकायहरुको आ.व.०७१/७२ को MCPM को नतीजा सार्वजनिकिकरण ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-14
सम्पर्क व्यक्ति ( Focal Person ) तोक्ने सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-14
आ.व. ०७१/०७२ को MCPM सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन !!!!! Ministry Others 2016-07-14
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-14
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-13
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-12
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-11
जानकारी सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-10
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-06
सामाजिक परिचालक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-05
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-05
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ; जिविसको कार्यालयहरु,महा,उपमहा र नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-04
Focal Person तोक्ने सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-04
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-03
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-29
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-28
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-27
अनुगमन प्रतिवेदन (मुगु र जुम्ला ) | मन्त्रालय अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (District Wise Detail) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (Anex) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (District Wise Information) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (Project Wise Detail) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (Context) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
WBRS भाग २ (Cover Page) योजना शाखा अन्य 2016-06-27
प्रेष विज्ञप्ती (छान विन टोली खटाईएको सम्बन्धमा |) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-27
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-26
प्रेष विज्ञप्ती (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान समझौता अषाढ़ १२ गते सम्मको रेकर्ड | ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-26
स्थानिय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ मा परिमार्जन (सबै जिविस, महा/उप-महा/न.पा.) | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-24
प्रेष विज्ञप्ती (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान समझौता |) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-24
निर्देशन सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-06-24
प्रेष विज्ञप्ती (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान समझौता |) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-23
मोटरसाइकल खरिद बजेट सम्बन्धमा;सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमका ८ जिल्लाका जिविसको कार्यालयहरु । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-06-20
प्रेस बिज्ञप्ती (LGCDP कार्यक्रमलाई नर्वेजियन सरकारद्वारा थप ३० लाख डलर अनुदान सहायता) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-17
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-06-17
तालिम कार्यक्रम सम्बन्धमा ;जिविसको कार्यालय,भक्तपुर,दोलखा,दार्चुला,कञ्चनपुर,बैतडी । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-17
आ.व.२०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सम्ब्धमा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-06-15
प्रगति पठाउने :महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-06-12
ढुंगा गिट्टी वालुवा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वन सम्बन्धमा;जिविसको कार्यालयहरु सबै । विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-12
गाविसको MCPM गरी नतीजा पठाउने सम्बन्धमा;श्री गाविस सचिवज्यू उल्लिखित गाविस वाहेकका सबै गाविसहरु । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-06-12
वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारुप,२०७० को कार्यान्यन सम्बन्धमा: जिविस सबै ,महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका ४ र नगरपालिका १२५ सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-12
जि. वि. स. कर्मचारी र सूचना तथा संचार प्रविधि स्वयंसेवकहरुका लागि जि. वि. स. को वेबसाईट संचालन सम्बन्धी तालिम सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2016-06-12
LGCDP बाट नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत, सामाजिक विकास अधिकृत तथा इन्जिनियर पदको छनौट सम्बन्धि निर्देशन एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-06-10
गा.वि.स. सचिव व्यवस्थापन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-09
गा.वि.स. सचिवको प्रोत्साहन भत्ता बारे | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-08
सरकारी रकमबाट प्राप्त ब्याज सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 2016-06-08
बातावरणमैत्री कार्यालय सम्बन्धमा | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-06-07
घर जग्गा कर छुट सम्बन्धमा | स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-07
गा. वि. स. को खाता संचालन सम्बन्धमा | मन्त्रालय अन्य 2016-06-07
जि.वि.स. को कर्मचारीले गा.विस.को खाता संचालन गर्न नपाउने सम्बन्धमा ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-07
स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिमा आमंत्रित प्रतिनिधि थप गरिएको सम्बन्धमा | संघीय मामिला महाशाखा अन्य 2016-06-07
तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-07
नगरपालिकाको वडा कार्यालय अस्थायी भवन निर्माण सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-06-01
विश्व वातावरण दिवस जुन ५ ,२०१६ मनाउने सम्बन्धमा : श्री जिविस/महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-05-30
गाविसको अस्थायी कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-05-22
दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन (Faecal Sludge Management) कार्यक्रम सम्वन्धमा - उल्लेखित जिविसहरू वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-05-20
दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन (Faecal Sludge Management) कार्यक्रम सम्वन्धमा - उल्लेखित न.पाहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-05-20
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-05-15
बित्तिय जोखिम निबारण सम्बन्धि बैठक सम्बन्धमा आर्थिक प्रशासन शाखा अन्य 2016-05-12
घुम्ती सेवा संचालन सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2016-05-09
कार्ययोजना तथा प्रतिवद्धता पठाउने सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) अन्य 2016-05-08
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय अन्य 2016-05-08
सहभागी मनोनयन गरी पठाइदिने सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा अन्य 2016-05-08
DPMAS MToT सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-05-08
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धमा | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-05-05
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास सहायक मन्त्रीको स्वागत | मन्त्रालय अन्य 2016-04-29
परामर्श सेवामा इन्जीनियर राख्ने सम्बन्धी सूचना ! मन्त्रालय अन्य 2016-04-28
प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा (जी.वि.स.- रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक | न.पा.- विदुर, निलकन्ठ, गोरखा) एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-04-14
3Terms of Reference of Production and dissemination of Audio-Visuals materials of Behavioral Change Communication ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2016-04-14
2Notice of Production and dissemination of Audio-Visuals materials of Behavioral Change Communication ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2016-04-14
1EoI Application Format Production and dissemination of Audio-Visuals materials of Behavioral Change Communication ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2016-04-14
अावश्यक शतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा:श्री महा नगरपालिका,उप महानगरपालिका,नगरपालिकाका कार्यालय सबै । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-04-11
सचिव बैठककाे निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा : श्री महाशाखा प्रमुखज्यू स्थानीय विकास मन्त्रालय,प‌‌जीकरण विभाग,स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग,अायोग,प्रतिष्ठान,समिति,अायोजना क्रार्यक्रम सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-04-08
योजना प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-04-05
नगर सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-04-04
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा :उल्लिखित जिविसकाे कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-04-03
प्रेस विज्ञप्ति - २०७२ चैत्र १९ मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-04-01
राष्ट्रिय गौरबका तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र सरकारी अायोजनामा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने बारे विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-03-18
स्थानीय निकायका कर्मचारी अभिलेख सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को मस्यौदाउपर राय तथा सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2016-03-10
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा | जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-02-29
विवरण उपलब्ध गराउने बारे- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-02-24
सम्पति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरुको नामावली समबन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-02-23
बेरुजु र साेधभर्ना सम्बन्धि बैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-02-15
LGCDP को तर्फबाट जिविस र न.पा करारमा नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत, सामाजिक विकास अधिकृत तथा इन्जिनियर पद सम्वन्धी विज्ञापन एलजीसीडीपी वोलपत्र 2016-02-11
क्षमता विकास तथा अभिलेख सम्मपर्क व्यक्ति सम्बन्धमा । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-02-08
क. रो. का. का ६ जिल्लाका समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-02-02
कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको संचालन निर्देशिका, २०७१ को प्रथम संशोधन सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-02-01
पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको आ.व. २०७२/७३ को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-01-27
पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको आ.व. २०७२/७३ को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-01-19
जानकारी (आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक आ.व : २०७२/७३ बाँके - कन्चनपुर) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-01-11
जानकारी (आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक आ.व : २०७२/७३ गोरखा- सल्यान) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-01-11
जानकारी (आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक आ.व : २०७२/७३ काठमाडौं - तनहुँ) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-01-11
जानकारी (आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक आ.व : २०७२/७३ ताप्लेजुङ - नुवाकोट) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-01-11
जानकारी (आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक आ.व : २०७२/७३ ) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-01-11
बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-01-06
भुक्तनीको लागि प‍्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2015-12-31
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ काे पाँचाै संशाेधन सम्बन्धमा। ग्रामीण विकास शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2015-12-23
प्रेस विज्ञप्ति १ । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2015-12-22
आ.व २०७२/७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-11-23
ICT Volunteers को मासिक रूपमा कट्टा गरिएको (Retention) रकम सम्बन्धमा आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-11-22
आ.व २०७२/७३ मा सञ्चालित आयोजना कार्यक्रमहरुको प्रगति एवं कार्यन्वयन स्थिति सम्बन्धमा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-11-19
प्रेस विज्ञप्ति- २०७२-०७-२२ मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2015-11-08
आ.व. ७२-७३ को वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुति सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-11-06
अनुगमनको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन- आ. व. ७१/७२ अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-10-19
सामाजिक परिचालकहरुको म्याद थप सम्बन्धमा सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-10-14
Invitation to bids पूर्वाधार नीति समन्वय शाखा वोलपत्र 2015-10-06
परिपत्र कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2015-09-11
Expression of Interest for conducting the training on public procurement to LB's एलजीसीडीपी वोलपत्र 2015-08-27