सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नयाँ वेबसाईट (mofaga.gov.np) रहेको जानकारी गराईन्छ । साथै यस वेबसाईट (mofald.gov.np) मा नयाँ सूचनाहरु अपलोड नहुनेभएकोले सूचनाहरुकोलागि नयाँ वेबसाईट (mofaga.gov.np) हेर्न अनुरोध गरिन्छ ।