ऐन तथा नियम

1 व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, नियमावली, नागरिक बडापत्र र निर्देशन तथा परिपत्रहरुको संग्रह २०७० 1.6 MB
ऐन
2 बेरुजु फर्छ्यौट कार्ययोजना र मार्गदर्शन आ.व. २०७०।०७१ बारे 4.03 MB
3 व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, नियमावली, नागरिक बडापत्र र निर्देशन तथा परिपत्रहरुको संग्रह २०७० 1.6 MB
4 स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ 202.42 KB
5 स्थानीय स्वायत्त शासन, २०५५ लाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश 55.79 KB
6 स्थानीय निकायसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था 140.66 KB
7 ट्रिबर्सिय योजन क सुचक हरु 38.42 KB
8 आर्थिक प्रशासन शाखा बेरुजु फर्छौट कार्ययोजना र मार्गदर्शन 508.66 KB
9 अपाङ्ग नगर समन्वय समिति गठन तथा कार्यसंचालन कार्यविधि, २०६९ 71.56 KB
10 जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिने तत्काल राहत कार्ययोजना-२०६८ 1.1 MB
11 ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धमा 696.4 KB
12 नपुग तलब भत्ता सम्बन्धमा 319.29 KB
13 नपुग तलब भत्ता सम्बन्धमा 319.29 KB
14 ट्रिबर्सिय योजन क सुचक हरु 38.42 KB
15 आर्थिक प्रशासन शाखा बेरुजु फर्छौट कार्ययोजना र मार्गदर्शन 508.66 KB
16 आर्थिक प्रशाशन शाखा स्थानीय निकायहरुको आ . व 2069/70 को खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धमा 1.31 MB
17 अपाङ्ग जिल्ला समन्वय समिति गठन तथा कार्यसंचालन कार्यविधि, २०६९ 71.47 KB
18 बादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८ 44.29 KB
19 महिला जिल्ला समन्वय समिति गठन तथा कार्यसंचालन कार्यविधि, २०६८ 70.03 KB
20 महिला नगर समन्वय समिति गठन तथा कार्यसंचालन कार्यविधि, २०६८ 70.07 KB
21 राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको गठन र संचालन सम्बन्धि ब्यबस्था, २०६८ 44.95 KB
22 संघीय मामिला तथा स्थानिय मन्त्रालय, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा, अनुगमन टोली 36.89 KB
23 संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जि.वि.स./न.पा. को अनुगमन प्रतिबेदनको ढांचा 105.5 KB
24 स्थानीय स्वायत्त शासन (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०६९ 224.27 KB
नियम
2 निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ २०७१।०१।२६ 31.63 KB
3 स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ 717.78 KB
4 निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ 59.5 KB
5 निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम(संचालन कार्यविधि) (दोस्रो संसोधन) नियमावली, २०६४ 63.5 KB
6 स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ 1.58 MB
7 स्थानीय विकास कोष नियमावली-२०५६ 32.5 KB