नीति तथा निर्देशिका

1 शाखारहित बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता वृत्ति अनुदान वितरण गर्ने सम्वन्धी निर्देशन । २०७१।०१।१५ 46.4 KB
निर्देशिकाहरु
2 घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर वाडफाँड सम्बन्धमा । २०७१।०३।२२ 1.98 MB
3 वातावरण मैत्री स्थानीय शासन् प्रारुप ,२०७० । २०७०।१०।२४ 1.31 MB
4 वातावरण उर्जा तथा जलवायू परिवर्तन शाखा संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७० । २०७०।१०।२२ 85.5 KB
5 जिल्ला समन्वय समितिहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिकाहरु जारी गरिएको बारे। २०७०।१०।१० 424.34 KB
6 जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन मार्गदर्शन, २०६९ 2013-02-01 62.73 KB
7 कर्णाली र कर्णाली वोरिपरी बिशेस कार्यक्रम कार्यन्वयन मार्गदर्शन, २०६९ 2013-02-01 63.93 KB
8 पिछडीएको तराई मधेस बिशेस कार्यक्रम कार्यन्वयन मार्गदर्शन, २०६९ 2013-02-01 53.49 KB
9 जिल्ला विपद ब्यबस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, 2069 2013-01-30 1.31 MB
10 जिल्ला विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका,२०६९ 2013-01-15 441.73 KB
11 बारुणयन्त्र संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2067 2012-12-11 103.42 KB
12 उपभोक्ता समितिको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन बारे। 2012-04-08 730.44 KB
13 निकासा फुकुवा गरिदिने सम्बन्धमा 2012-03-15 723.44 KB
14 उपभोक्ता समितिको तर्फबाट व्यहोर्ने लागत सहभागिता सम्बन्धमा 2012-02-17 1.79 MB
15 जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रमको खर्च व्यस्थापन सम्बन्धमा थप शर्तहरु (संसोध 2012-02-16 355.24 KB
16 स्थानीय निकाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन 2012-01-04 78.08 KB
17 स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६८ 2011-12-28 546.99 KB
18 आ.ब.०६९।७० मार्गदर्शन, बजेट सिलिङग् र परिपत्र 2011-12-07 410.41 KB
19 स्थानीय निकायका लागि जारी ३८ बुँदे निर्देशन 2010-07-20 84.87 KB
20 स्थानीय विकास शुल्कको थप रकम खर्च गर्ने शर्त र मार्ग निर्देशन, २०६५ 2008-12-05 68 KB
21 स्थानीय निकाय लैंगिक बजेट परीक्षण निर्देशिका, २०६४ 2008-08-15 321.39 KB
22 आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमासम्बन्धी निर्देशिका 2008-08-03 559 KB
23 स्थानीय निकाय अनुदान रकम संचालन निर्देशिका -२०५७ 2008-08-03 273.97 KB
24 गाऊँ विकस समिति अनुदान संचालन निर्देशिका-२०५८ 2008-08-03 142.99 KB
25 जिविसको आन्तरिक राजश्व प्रक्षेपण सम्बन्धी दीग्दर्शन, २०६१ 2008-08-03 788.5 KB
26 बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी थप निर्देशन । 846.84 KB
27 जिल्ला योजना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली सञ्चालन निर्देसिका, २०७० 2.66 MB
28 श्री महानपा, उपमहानपा, नपा कार्यालय सबै : निर्देशन सम्बन्धमा । 199.61 KB
29 निर्देशन सम्बन्धमा 190.76 KB
30 शीघ्र पुनर्लाभमा कामका लागि नगद कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७२ 44 KB
नीतिहरु
2 पिछडिएको तराई मधेस विशेष कार्यक्रम(कार्यान्वयन मार्गदर्शन) 2012-06-05 116.64 KB
3 सार्वजानिक-निजि साझेदारी नीति, २०६० 2008-08-05 71.15 KB
4 स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१ 2008-08-05 119 KB