कार्यविधि र परिपत्र

1 स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०६९ पहिलो संशोधन सम्बन्धमा । २०७१।०१।१५ 83.8 KB
कार्यविधि
2 आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 74.47 KB
3 दलति जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 64.7 KB
4 अपाङ्ग जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 64.09 KB
5 अपाङ्ग नगर समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 63.99 KB
6 पिछडिएको समुदाय जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 65.3 KB
7 महिला जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 62.68 KB
8 महिला नगर समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 62.69 KB
9 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७० २०७०।०८।२१ 102.46 KB
10 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ 2013-06-06 351.98 KB
11 समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०६५ 2013-04-30 141.23 KB
12 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९, को कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2013-04-30 185.46 KB
13 स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि, २०६९ 2013-03-15 538.46 KB
14 सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सुधारको कार्ययोजना 2069 2012-12-11 269.03 KB
15 बालसंरक्षण अनुदान कार्यविधि - २०६६ 2012-05-14 129.59 KB
16 गाउँ विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ 2012-05-02 443.22 KB
17 जगेडाकोष संचालन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०६७ 2012-05-02 37 KB
18 जिल्ला विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि- २०६७ 2012-05-02 383.03 KB
19 स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि २०६७ 2012-05-02 354.97 KB
20 स्थानीय निकाय र्सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७ 2012-05-02 305.84 KB
21 स्थानीय निकाय सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०६७ 2012-05-02 342.6 KB
22 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६५ को संशोधन सम्बन्धमा 2012-04-03 180.03 KB
23 बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ 2011-09-27 943.57 KB
24 बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति 2011-09-27 374.04 KB
25 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६५ मा भएको संशोधन 2011-09-18 772.68 KB
26 जगेडाकोष सञ्चालन कार्यविधि २०६६( दोस्रो संशोधन सहित) 122.89 KB
27 सुनौलो हजार दिन आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि २०७० 253.44 KB
28 जगेडाकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०६६(तेस्रो संशोधन सहित) 169.62 KB
परिपत्रहरु
2 आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा कार्ययोजना,२०७० २०७१।०१।१४ 11.81 KB
3 Preparation of Periodic District Development Plan (PDDP) २०७१।०१।१४ 13.17 KB
4 आवधिक जिल्ला विकास योजना(PDDP) तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा । २०७१।०१।१४ 244.14 KB
5 अबिबाहित प्रमाणिकरण सम्बन्धमा २०७०।४।१३ 687.99 KB
6 परिषद बैठकको Soft Copy सहितको वजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका पठउने । २०७०।१०।२२ 219.14 KB
7 गाउँ परिषद सम्पन्न नगर्ने गा.वि.स. सचिवहरुलाई कार्वाही गर्ने। २०७०।१०।२२ 218.11 KB
8 जि.बि.स. कोषबाट तलव भत्ता प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । २०७०।१०।२२ 182.97 KB
9 प्रशासन अनुदान तर्फको दरवन्दी अनुसार कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा(२७ जिल्ला) । २०७०।१०।२२ 239.6 KB
10 निर्देशन कार्यान्वयन वारे । २०७०।१०।२२ 448.16 KB
11 वातावरण उर्जा तथा जलवायू परिवर्तन शाखा स्थापना सम्बन्धमा । २०७०।१०।२२ 408.64 KB
12 परिशद बैठ्क तथा विवरण अत्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र। २०७०।१०।१९ 404.88 KB
13 परिषद बैठ्क तथा विवरण अत्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र। २०७०।१०।१९ 404.88 KB
14 गा.वि.स.को छाप सम्बन्धमा परिपत्र। २०७०।१०।०८ 239.37 KB
15 घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर वाडफाँड सम्बन्धमा (परिपत्र) २०७०।०९।२८ 1.04 MB
16 निर्णय कार्यान्वयन एंव जानकारी सम्बन्धमा(परिपत्र) २०७०।०९।२५ 488.28 KB
17 पुँजीगत कार्यक्रमको आयोजना लगानी विवरण तालिका उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०७०।०८।०९ 492.61 KB
18 बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृति मनोनयन वारे । २०७०।०७।२१ 223.13 KB
19 Monitoring Cell को गठन वारे । २०७०।०७।१२ 572.98 KB
20 निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धी परिपत्र ।(निर्वाचन सम्बन्धी) २०७०।०७।११ 535.43 KB
21 Electronic Government Procurement(e-GP) System सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा। २०७०।०७।११ 549.76 KB
22 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । २०७०।०७।०६ 217.04 KB
23 नमूना गाउँ विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा । २०७०।०७।०४ 184.89 KB
24 सम्पति विवरण सम्बन्धमा । २०७०।०७।।८ 218.25 KB
25 निर्दैशन कार्यान्वयन एंव प्रगति विवरण सम्बन्धमा। २०७०।०५।१६ 837.07 KB
26 रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी तथा वालुवाको नियमन सम्वन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा। २०७०।०४।०८ 2.88 MB
27 खर्च विवरण सार्वजानिक गर्ने वारे। २०७०।०४।०७ 231.4 KB
28 मरणोपरान्त भत्ता/वृत्ति/अनुदान भुक्तानी सम्बन्धमा। २०७०।०४।०७ 219.84 KB
29 वेबसाइट तथा सफ्टवेयर संचालनमा एक रुपता ल्याउने। 2013-06-13 613.88 KB
30 निर्देशन सम्बन्धमा 2013-06-11 593.21 KB
31 दरबन्दी सिर्जना सम्बन्धमा। 2013-06-10 769.75 KB
32 स्काभेटर लगायत भारी उपकरण प्रयोग सम्बन्धमा 2013-06-02 882.6 KB
33 व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि कार्यक्रम सम्बन्धमा 2013-04-15 229.68 KB
34 मासिक प्रगति विवरण 2013-03-05 253.83 KB
35 सुचना वा विज्ञापनको समानुपातिक रुपमा वितरण सम्वन्धी निर्देशिका , २०६९ अनुरुप गर्नí 2013-02-28 114.21 KB
36 सूचना अधिकारी तोक्न 2013-02-24 82.5 KB
37 निर्देशन सम्बन्धमा 2013-02-15 255.32 KB
38 आ.ब.२०७०/०७१ को जिल्लागत बाँडफाडको बजेट सिलिङ्ग। 2013-02-14 216 KB
39 व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि संशोधित राजपत्र 2013-02-03 3.38 MB
40 आर्थिक प्रशासन शाखा बेरुजु फर्छ्योट कार्ययोजना र प्रगति 2012-12-12 49.43 KB
41 सा.सु .भत्ता व्यवस्थापन सम्बन्धमा 2012-12-11 270.72 KB
42 सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६ महिनाको निकासा सम्वन्धमा 2011-09-22 187.24 KB
43 व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र 0000-00-00 380.78 KB
44 रोडा ,ढुंङगा,गिट्टी तथा वालुवा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 476.11 KB
45 लै‌गिक उत्तरदायी बजेट समिति गठन सम्बन्धमा 51.47 KB
46 डाटा व्याकअप नियमित रुपमा पठाउने सम्बन्धमा । 200.68 KB
47 वादी समुदाय जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्य सन्चालन) कार्यविधि २०७१ 6.64 KB
48 लै‌गिक उत्तरदायि बजेट समिति गठन सम्बन्धमा 51.47 KB
49 जि.बि.स. कार्यालयहरु सबै:– गा.वि.स. तथा नगरपालिकाहरुले उठाउने विज्ञापन कर सम्बन्धमा । 244.06 KB
50 परिपत्र 832.85 KB
51 श्री जि.वि.स. कार्यालय सबै, न.पा. कार्यालय ५८ : – काज फिर्ताको जानकारी दिने बारेको :–परिपत्र 366.19 KB
52 गा.वि.स. सचिवहरुको काज फिर्ता सम्बन्धी परिपत्र(०७१।७।२८) 555.92 KB
53 गाविस सचिवको सरुवा सहमति सम्बन्धमा । 367.98 KB
54 वातावरण व्यवस्थापन शाखा : परिपत्र 489.1 KB
55 परिपत्र :– जि.बि.स. तथा म.न.पा, उप म.न.पा, न.पा. कार्यालयहरु सबै । 77.41 KB
56 रणनीतिक कार्य योजना (ASIP) का प्राथमिकतका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु । 326.82 KB
57 गाविसको लेखा व्यवस्थापन सुद्दढीकरण सम्बन्धमा । 741.97 KB
58 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 350.86 KB
59 जिविस कार्यालय सबै, महा, उपमहा, नपा तथा कार्यालय १९१:– अचल सम्पत्ति संरक्षणको कार्ययोजना – २०७१ सम्बन्धमा । 202.99 KB