एमसीपीएम नतिजा

नगरपालिका
1 नगरपालिकाहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको परिणाम, २०७० २०७० श्रावण 52.49 KB
गाउँ विकास समिति
1 गाविसहरुको न्यूनतम शर्त मापनको परिणाम, २०७० २०७० श्रावण 104.48 KB