प्रकाशन

1 सुशासन प्रवर्द्धन र प्रभावकारी विकास व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालयको निर्देशन २०१३-०६-१० 1.57 MB
2 नेपाल सरकार, नगरछेत्र निर्धारण सिफारिस सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । २०१३-०३-१९ 283.85 KB
3 प्रेश विज्ञप्ति २०१३-०३-१९ 99.2 KB
4 निर्वाचन तयारी सम्वन्धमा। २०१३-०३-१९ 99.2 KB
5 निकासा फुकुवा बारे २०१२-०६-२७ 237.87 KB
6 ४०% र २०% फुकुवाको सम्बन्धमा २०१२-०६-११ 479.95 KB
7 उपभोक्ता समिति संग सम्झौता गर्ने सम्वन्धमा २०१२-०५-२७ 112.77 KB
8 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा २०१२-०५-२४ 270.51 KB
9 लक्षित समूहको नामावली website मा राख्ने बारे २०१२-०५-२२ 100.28 KB
10 निकासा फुकुवा बारे २०१२-०४-२६ 224.53 KB
11 सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गरिएको बारे २०१२-०४-१० 192.35 KB
12 घटना दर्ता दिवस मनाउने सम्बन्धमा २०१२-०४-०८ 207.17 KB
13 निकासा फिर्ता गरी हिसाब मिलान गर्ने बारे २०१२-०४-०६ 241.48 KB
14 भुक्तानी रोक्का राखिदिने वारे २०१२-०३-२० 109.65 KB
15 वजेट उपशीर्षक नं. स्पष्टता सम्वन्धमा २०११-०९-१६ 228.72 KB
16 वाषिर्क प्रगति समीक्षा एव अनुगमन गोष्ठी २०६८ २०११-०९-०९ 493.46 KB
17 प्रगति विवरण पठाउने सम्वन्धमा २०११-०८-२४ 744.11 KB
18 नेपालका नगरपालिकाहरु तथा गाविसहरुको संक्षिप्त विवरण पुस्तिका 2072-02-03 6.34 MB
19 व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, नियमावलि नागरिक बडापत्र रनिर्देशन तथा परिपत्रहरुको संग्रह २०७० 1.6 MB
20 बार्षिक प्रगति प्रतिेदन ०७०।०७१ 5.69 MB
मुख्य उपलब्धी
21 वतावरण परिक्षण श्रोत पुस्तिका २०१३ २०७०।०७।०६ 4.44 MB
आदेशहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिबेदन, २०७०
21 आदेशहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिबेदन, २०७० 260.45 KB