कार्यविधि

1 आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 74.47 KB
2 दलति जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 64.7 KB
3 अपाङ्ग जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 64.09 KB
4 अपाङ्ग नगर समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 63.99 KB
5 पिछडिएको समुदाय जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 65.3 KB
6 महिला जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 62.68 KB
7 महिला नगर समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ २०७१।०१।०५ 62.69 KB
8 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७० २०७०।०८।२१ 102.46 KB
9 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ 2013-06-06 351.98 KB
10 समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०६५ 2013-04-30 141.23 KB
11 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९, को कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2013-04-30 185.46 KB
12 स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि, २०६९ 2013-03-15 538.46 KB
13 सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सुधारको कार्ययोजना 2069 2012-12-11 269.03 KB
14 बालसंरक्षण अनुदान कार्यविधि - २०६६ 2012-05-14 129.59 KB
15 गाउँ विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ 2012-05-02 443.22 KB
16 जगेडाकोष संचालन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०६७ 2012-05-02 37 KB
17 जिल्ला विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि- २०६७ 2012-05-02 383.03 KB
18 स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि २०६७ 2012-05-02 354.97 KB
19 स्थानीय निकाय र्सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७ 2012-05-02 305.84 KB
20 स्थानीय निकाय सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०६७ 2012-05-02 342.6 KB
21 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६५ को संशोधन सम्बन्धमा 2012-04-03 180.03 KB
22 बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ 2011-09-27 943.57 KB
23 बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति 2011-09-27 374.04 KB
24 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६५ मा भएको संशोधन 2011-09-18 772.68 KB
25 जगेडाकोष सञ्चालन कार्यविधि २०६६( दोस्रो संशोधन सहित) 122.89 KB
26 सुनौलो हजार दिन आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि २०७० 253.44 KB
27 जगेडाकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०६६(तेस्रो संशोधन सहित) 169.62 KB