जिल्ला विकास समिति

 

1 तापलेजुङ तापलेजुङ ddctaplejung@mofald.gov.np 024-460144 024-460049 http://www.ddctaplejung.gov.np
1 Panchthar Panchthar ddcpanchthar@mofald.gov.np 024-520234 024-520234 http://www.ddcpanchthar.gov.np
2 Ilam Ilam ddcilam@mofald.gov.np 024-520052 027-520106 http://www.ddcilam.gov.np
3 Jhapa Jhapa ddcjhapa@mofald.gov.np 023-455084 023-456394 http://www.ddcjhapa.gov.np
4 Morang Morang ddcmorang@mofald.gov.np 021-522707 021-523379 http://www.ddcmorang.gov.np
5 Sunsari Sunsari ddcsunsari@mofald.gov.np 025-56055/ 025-560155 http://www.ddcsunsari.gov.np
6 Dhankuta Dhankuta ddcdhankuta@mofald.gov.np 026-520123 026-520124 http://www.ddcdhankuta.gov.np
7 Tehrathum DDc Tehrathum ddctehrathum@mofald.gov.np 026-460261 026-460261 http://www.ddctehrathum.gov.np
8 Sankhuwasabha Sankhuwasabha ddcsankhuwasabha@mofald.gov.np 029-560144 029-560142 http://www.ddcsankhuwasabha.gov.np
9 Bhojpur Bhojpur ddcbhojpur@mofald.gov.np 029-420142 029-420232 http://www.ddcbhojpur.gov.np
10 Solukhumbu Solukhumbu ddcsolukhumbu@mofald.gov.np 038-520241 038-520241 http://www.ddcsolukhumbu.gov.np
11 Okhaldhunga Okhaldhunga ddcokhaldhunga@mofald.gov.np 037-520143 037-520143 http://www.ddcokhaldhunga.gov.np
12 Khotang Khotang ddckhotang@mofald.gov.np 036-420120 036-420120 http://www.ddckhotang.gov.np
13 Udayapur Udayapur ddcudayapur@mofald.gov.np 035-420143 035-420144 http://www.ddcudayapur.gov.np
14 Saptari Saptari ddcsaptari@mofald.gov.np 031-520196 031-520196 http://www.ddcsaptari.gov.np
15 Siraha Siraha ddcsiraha@mofald.gov.np 033-520116 033-520071 http://www.ddcsiraha.gov.np
16 Dhanusha Dhanusha ddcdhanusha@mofald.gov.np 041-523354 041-520142 http://www.ddcdhanusha.gov.np
17 Mahottari Mahottari ddcmahottari@mofald.gov.np 044-520042 044-520237 http://www.ddcmahottari.gov.np
18 Sarlahi Sarlahi ddcsarlahi@mofald.gov.np 046-520853 046-520853 http://www.ddcsarlahi.gov.np
19 Sindhuli Sindhuli ddcsindhuli@mofald.gov.np 047-520149 047-520544 http://www.ddcsindhuli.gov.np
20 Ramechhap Ramechhap ddcramechhap@mofald.gov.np 048-540144 048-540029 http://www.ddcramechhap.gov.np
21 Dolakha Dolakha ddcdolakha@mofald.gov.np 049-421261 049-421142 http://www.ddcdolakha.gov.np
22 Sindhupalchowk Sindhupalchowk ddcsindhupalchowk@mofald.gov.np 011-620102 011-620087 http://www.ddcsindhupalchowk.gov.np
23 Kavre Kavre ddckavre@mofald.gov.np 011-490246 011-490146 http://www.ddckavre.gov.np
24 Lalitpur Lalitpur ddclalitpur@mofald.gov.np 01-5523410 5555115 http://www.ddclalitpur.gov.np
25 Bhaktapur Bhaktapur ddcbhaktapur@mofald.gov.np 6614826/66 6613215 http://www.ddcbhaktapur.gov.np
26 Kathmandu Kathmandu ddckathmandu@mofald.gov.np 4472509/44 4494329 http://www.ddcktm.gov.np
27 Nuwakot Nuwakot ddcnuwakot@mofald.gov.np 010-561220 010-560859 http://www.ddcnuwakot.gov.np
28 Rasuwa Rasuwa ddcrasuwa@mofald.gov.np 010-540142 010-540143 http://www.ddcrasuwa.gov.np
29 Dhading Dhading ddcdhading@mofald.gov.np 010-520165 010-520165 http://www.ddcdhading.gov.np
30 Makwanpur Makwanpur ddcmakwanpur@mofald.gov.np 057-523010 057-521673 http://www.ddcmakwanpur.gov.np
31 Rautahat Rautahat ddcrautahat@mofald.gov.np 055-520144 055-521362 http://www.ddcrautahat.gov.np
32 Bara Bara ddcbara@mofald.gov.np 053-550108 053-550130 http://www.ddcbara.gov.np
33 Parsa Parsa ddcparsa@mofald.gov.np 051-523218 051-521599 http://www.ddcparsa.gov.np
34 Chitwan Chitwan ddcchitwan@mofald.gov.np 056-520147 056-522557 http://www.ddcchitwan.gov.np
35 Gorkha Gorkha ddcgorkha@mofald.gov.np 064-420238 064-420377 http://www.ddcgorkha.gov.np
36 Lamjung Lamjung ddclamjung@mofald.gov.np 066-520143 066-520281 http://www.ddclamjung.gov.np
37 Tanahu Tanahu ddctanahu@mofald.gov.np 065-560174 065-560637 http://www.ddctanahu.gov.np
38 Syangja Syangja ddcsyangja@mofald.gov.np 063-420458 063-420458 http://www.ddcsyangja.gov.np
39 Kaski Kaski ddckaski@mofald.gov.np 061-521562 061-520546 http://www.ddckaski.gov.np
40 Manang Manang ddcmanang@mofald.gov.np 019-440244 019-442014 http://www.ddcmanang.gov.np
41 Mustang Mustang ddcmustang@mofald.gov.np 069-440143 069-440044 http://www.ddcmustang.gov.np
42 Myagdi Myagdi ddcmyagdi@mofald.gov.np 069-520530 069-520530 http://www.ddcmyagdi.gov.np
43 Parbat Parbat ddcparbat@mofald.gov.np 067-420154 067-420154 http://www.ddcparbat.gov.np
44 Baglung Baglung ddcbaglung@mofald.gov.np 068-520148 068-520190 http://www.ddcbaglung.gov.np
45 Gulmi Gulmi ddcgulmi@mofald.gov.np 079-520229 079-520229 http://www.ddcgulmi.gov.np
46 Palpa Palpa ddcpalpa@mofald.gov.np 075-520121 075-520292 http://www.ddcpalpa.gov.np
47 Nawalparasi Nawalparasi ddcnawalparasi@mofald.gov.np 078-520247 078-520673 http://www.ddcnawalparasi.gov.np
48 Rupandehi DDC Rupandehi ddcrupandehi@mofald.gov.np 071-521423 071-522984 http://www.ddcrupandehi.gov.np
49 Kapilvastu DDC Kapilvastu ddckapilvastu@mofald.gov.np 076-560005 076-560307 http://www.ddckapilvastu.gov.np
50 Arghakhanchi DDC Arghakhanchi ddcargakhanchi@mofald.gov.np 077-420229 077-420202 http://www.ddcarghakhanchi.gov.np
51 Pyuthan DDC Pyuthan ddcpyuthan@mofald.gov.np 086-420046 086-420046 http://www.ddcpyuthan.gov.np
52 Rolpa DDC Rolpa ddcrolpa@mofald.gov.np 086-449114 086-449114 http://www.ddcrolpa.gov.np
53 Rukum DDC Rukum ddcrukum@mofald.gov.np 088-649091 088-649091 http://www.ddcrukum.gov.np
54 Salyan DDC Salyan ddcsalyan@mofald.gov.np 088-520072 088-520023 http://www.ddcsalyan.gov.np
55 Dang DDC Dang ddcdang@mofald.gov.np 082-560144 082-560144 http://www.ddcdang.gov.np
56 Banke DDC Banke ddcbanke@mofald.gov.np 081-520196 081-520196 http://www.ddcbanke.gov.np
57 Bardiya DDC Bardiya ddcbardiay@mofald.gov.np 084-420139 084-420040 http://www.ddcbardiya.gov.np
58 Surkhet DDC Surkhet ddcsurkhet@mofald.gov.np 083-521368 083-521082 http://www.ddcsurkhet.gov.np
59 Dailekh DDC Dailekh ddcdailekh@mofald.gov.np 089-420114 089-420165 http://www.ddcdailekh.gov.np
60 Jajarkot DDC Jajarkot ddcjajarkot@mofald.gov.np 089-430100 089-430100 http://www.ddcjajarkot.gov.np
61 Dolpa DDC Dolpa ddcdolpa@mofald.gov.np 087-550039 087-550128 http://www.ddcdolpa.gov.np
62 Jumla DDC Jumla ddcjumla@mofald.gov.np 087-520114 087-520114 http://www.ddcjumla.gov.np
63 Kalikot DDC Kalikot ddckalikot@mofald.gov.np 087-440114 087-440121 http://www.ddckalikot.gov.np
64 Mugu DDC Mugu ddcmugu@mofald.gov.np 087-450117 087-460023 http://www.ddcmugu.gov.np
65 Humla DDC Humla ddchumla@mofald.gov.np 087-680018 087-680018 http://www.ddchumla.gov.np
66 Bajura DDC Bajura ddcbajura@mofald.gov.np 097-541024 097-540314 http://www.ddcbajura.gov.np
67 Bajhang DDC Bajhang ddcbajhang@mofald.gov.np 092-461506 092-421144 http://www.ddcbajhang.gov.np
68 Achham DDC Achham ddcachham@mofald.gov.np 097-520144 097-520144 http://www.ddcachham.gov.np
69 Doti DDC Doti ddcdoti@mofald.gov.np 094-420156 094-420577 http://www.ddcdoti.gov.np
70 Kailali DDC Kailali ddckailali@mofald.gov.np 091-521607 091-521910 http://www.ddckailali.gov.np
71 Kanchanpur DDC kanchanpur ddckanchanpur@mofald.gov.np 099-523778 099-521148 http://www.ddckanchanpur.gov.np
72 Dadeldhura DDC Dadeldhura ddcdadeldhura@mofald.gov.np 096-420144 096-420448 http://www.ddcdadeldhura.gov.np
73 Baitadi DDC Baitadi ddcbaitadi@mofald.gov.np 095-520144 095-520062 http://www.ddcbaitadi.gov.np
74 Darchula DDC Darchula ddcdarchula@mofald.gov.np 096-420144 096-420263 http://www.ddcdarchul
1 जिविसहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको परिणाम, २०७० २०७० श्रावण 99.07 KB