भूमिका/कार्य/जिम्मेवारी

संङ्घीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको काम          

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ को अनुसूची २ अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छः

 • स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय विकास, दुर्गम क्षेत्र विकास, ग्रामीण विकास तथा सामुदायिक विकास, स्थानीयस्तरको सडक, सिँचाइ, खानेपानी, ढल निकास तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन,
 • विकेन्द्रीकरण र निक्षेपणसम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन,
 • संघीय शासन प्रणाली र राज्य पुनर्संरचना,
 • समावेशी लोकतन्त्र,
 • स्थानीय स्वायत्त शासन तथा स्थानीय सुशासन,
 • अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तथा स्थानीय निकायहरुको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था एवम् अनुगमन र मूल्याङ्कन,
 • विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको सीमाङ्कन,
 • स्थानीय विकास कार्यक्रमहरु बीच समन्वय,
 • स्थानीय निकायहरु बीच समन्वय र सर्म्पर्क,
 • स्थानीय जनशक्ति र जनसहयोग परिचालन,
 • स्थानीय विकाससम्बध्द अर्न्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सर्म्पर्क,
 • स्थानीयस्तरका हाट, बजार, मेला,
 • जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रशासन,
 • एकीकृत ग्रामीण विकास,
 • स्थानीय प्रविधिको पहिचान तथा प्रवर्धन, स्थानीय तहका सडक (कृषि सडकसमेत),
 • गोरेटो र घोडेटो बाटो र झोलुङ्गे पुल तथा स्थानीय पुल,
 • जनजाति, आदिवासी, दलित, वादी तथा मुस्लिम विकास,
 • स्थानीय विकास,
 • ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालगायतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता,
 • ग्रामीण विकास तथा स्थानीय विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय तथा अर्न्तर्राष्ट्रिय संस्था र
 • नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको जनरल उपसमूहको सञ्चालन ।