प्रेस बिज्ञप्ति

1 विकास साझेदार तथा दातृ निकाय संगको छलफल कार्यक्रमको प्रेस विज्ञप्ति २०७१/०१/२४ 180 KB
2 प्रेस विज्ञप्ति (मिति २०७२ बैशाख १९ गते, १४:०० बजे सम्मको विवरण समावेश) २०७१/०१/१९ 323.79 KB
3 प्रेश बिज्ञप्ति नेपालगंज २०७१।५।२५ 161.34 KB
4 प्रेश बिज्ञप्ति नेपालगंज २०७१।५।२५ 290.81 KB
5 भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी (प्रेस विज्ञप्ति) २०७१।७।११ 513.3 KB
6 निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम ( संचालन कार्यविधि )२०७१ सम्वन्धमा । 20.42 KB
7 सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सार्कको तयारी सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती । 556.09 KB
8 कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ति (२०७१/०८/०७) 615.33 KB
9 प्रेस बिज्ञप्ति (२०७१/०८/०७) 14.75 KB
10 प्रेस विज्ञप्ती (२०७१।८।१७) 468.89 KB
11 कार्यसम्पादन सम्झौत सम्वन्धि प्रेश विज्ञप्ति (२०७१।९।२२) 18.01 KB
12 कार्यसम्पादन सम्झौत सम्वन्धि प्रेश विज्ञप्ति 17.58 KB
13 राजस्व बाडफाँड सम्वन्धि प्रेस विज्ञप्ती 14.7 KB
14 कार्यसम्पादन सम्झौत सम्वन्धी प्रेश विज्ञप्ति (२०७१।९।२७) 18.38 KB
15 प्रेस बिज्ञप्ति 216.33 KB
16 प्रेस बिज्ञप्ति 131.42 KB
17 प्रेस विज्ञप्ति -२०७१/११/०८ 148.62 KB
18 स्थानीय निकायहरुको आ व २०७०।७१ को न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतीजा सार्वजनिकीकरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 1.45 MB
19 प्रेस बिज्ञप्ति 44 KB
20 प्रेस बिज्ञप्ति 44 KB