भुक्तानीको लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण । (०७१।७।१७)