सामान्य प्रशासन महाशाखा

यस महाशाखा अन्तर्गत तीनवटा शाखाहरु रहेका छन् । महाशाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छः
१.    मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयहरूको संगठनात्मक स्वरुप (दरवन्दी श्रृजना खारेज) सम्बन्धी कार्य,
२.    कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य,
३.    जनशक्ति विकास सम्बन्धी कार्य,
४.    मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयहरूको व्यवस्थापन निरीक्षणसम्बन्धी कार्य,
५.    मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तर्जुमा (साधारण) एवं बजेट प्रशासनसम्बन्धी,
६.    लेखापरीक्षण एवं बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्य,
७.    मन्त्रालयको आन्तरिक सुरक्षा एवं आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
८.    वस्तुगत सहायताको परिचालन, व्यवस्थापन एवं अनुगमनसम्बन्धी कार्य,
९.    मन्त्रालय र अन्तर्गतका सामग्रीहरूको खरिद, भण्डारण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य,
१०.    कर्मचारी बैठकसम्बन्धी कार्यहरू,
११.    अन्तरमहाशाखा÷ विभाग र शाखा बीच समन्वय प्रणाली स्थापनासम्बन्धी कार्यहरू,
१२.    महाशाखा अन्तर्गतका कार्यहरूको निर्णयसार बनाउने, संग्रह गर्ने सम्बन्धी कार्य,
१३.    महाशाखा अन्तर्गतका पुराना कागजपत्र धुल्याउने सम्बन्धी कार्य,
१४.    मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायहरूको आर्थिक, प्रशासनिक तथा भौतिक स्थितिको व्यवस्थापकीय पक्षहरूको निरीक्षण र कार्यवाही सम्बन्धी कार्य र
१५.    स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य ।

सामान्य प्रशासन महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरुको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छः

ख.१. कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा
१.    मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी,
२.    मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई दिइने पुरस्कार एवं विभागीय सजाय सम्बन्धी,
३.    कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी (निवृत्तिभरण, उपदान, औषधिउपचार, संचयकोष आदि),
४.    मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको कार्यविवरण, त्रैमासिक एवं वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांङ्कन सम्बन्धी,
५.    मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको संगठनात्मक स्वरुप सम्बन्धी,
६.    मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था सम्बन्धी,
७.    कर्मचारीहरूको विवरण तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी,
८.    मातहतका कार्यालयहरूको व्यवस्थापकीय निरीक्षण एवं निर्देशन दिने सम्बन्धी,
९.    प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमितता छानविन एवं दण्ड र पुरस्कार सम्बन्धी कार्य,
१०.    अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी कार्यहरू,
११.    सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र तत्सम्वन्धी नियमावली अनुसार सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्य,
१२.    सार्वजनिक खरिद इकाईको रुपमा कार्य गर्ने,
१३.    बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्ने,
१४.    जिन्सी निरीक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू,
१५.    मन्त्रालयको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा एवं मर्मतसंभार, लिलाम, मिन्हा र सरसफाइ कायम राख्ने सम्बन्धी कार्य,
१६.    मन्त्रालयका विद्युतीय उपकरणहरु तथा गाडीहरुको सुरक्षा, मर्मत एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी,
१७.    मेशीन, उपकरण सार्वजनिक खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र नम्स निर्धारण सम्बन्धी,
१८.    जग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यहरू,
१९.    मन्त्रालयका सम्पूर्ण सम्पत्तिको सुरक्षा तथा प्रवर्र्धन कार्य,
२०.    सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
२१.    मन्त्रालयको भण्डार संचालन कार्य,
२२.    मन्त्रालयको मूलदर्ता चलानी तथा जनसम्पर्क तथा रिसेप्सनसम्बन्धी कार्य,
२३.    अन्य शाखामा नतोकिएका भैपरी आउने कार्यहरु,
२४.    मन्त्रालयमा मासिक बैठक आयोजना गर्ने,
२५.    मन्त्रालयमा आउने विदेशी अतिथिहरुलाई शिष्टाचार कायम गर्ने,
२६.    सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने,
२७.    रिक्त पदको पदपूर्तिको लागि माग आकृति पठाउने कार्य,
२८.    संकलित पाठ्यसामग्रीहरुको वर्र्गीकरण, सूचीकरण लगायतका प्राविधिक कार्य गर्ने । वर्र्गीकरण, सूचीकरण भएका सामग्रीहरुको सामयिक–ग्रन्थसूची तयार गरी प्रकाशन गर्न व्यवस्था मिलाउने,
२९.    पाठकहरुले खोजेको पुस्तक, पत्र–पत्रिका आदि Computer Software मा Data Entry  गर्न लगाउने, मन्त्रालयले बनाएको डाटावेशमा सामग्रीहरु (Online Public Access Catalogue -OPAC) प्रयोग गरी सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने,
३०.    पुस्तक तथा पत्र–पत्रिकाहरुको संरक्षण सम्बर्धन गरी यथास्थितिमा राख्न लगाउने,
३१.    दुर्लभ र उपयोगी पुस्तकहरुलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
३२.    इन्टरनेटको माध्यमद्वारा पाठकहरुलाई सूचनाहरु उपलव्ध गराउने र
३३.    स्थानीय निकायको घर, जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, कारोबार र अभिलेख तथा यसको विवाद र हकभोग स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यहरु ।

ख.२. जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा
१.    मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु तथा स्थानीय निकायहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी,
२.    स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
३.    स्वदेश तथा विदेशमा संचालन हुने तालिम, गोष्ठी र अध्ययनका लागि प्रारम्भिक प्रकृया अगाडि बढाउने,
४.    मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु तथा स्थानीय निकायहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गर्ने,
५.    स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका क्षमता विकासका क्रियाकलाप संचालन र सहजीकरण सम्बन्धी,
६.    मन्त्रालयको कामसँग सम्बद्ध विदेशी नागरिक एवं स्वयंसेवकहरुलाई भिषाको लागि सिफारिश गर्ने,
७.    संयुक्त राष्ट्र संघका स्वयंसेवकहरुको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
८.    मानव श्रोत विकास र क्षमता विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
९.    मानव श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको अनुगमन र मूल्याकंन,
१०.    मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरु स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन तालिममा जान मनोनयन, पूर्वस्वीकृति तथा विदा सम्बन्धी कार्य गर्ने,
११.    वैदेशिक बैठक, भ्रमण, अध्ययन अनुसन्धान सम्पन्न भइसके पछि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन गर्ने गराउने कार्य गर्ने,
१२.    कर्मचारीहरुको मन्त्रालयमा हुने शुरू सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण तथा सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी कार्य,
१३.    वैदेशिक तालिम, अध्ययन, भ्रमण, बैठकमा मनोनयन भएका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको पासपोर्ट भिषा सम्बन्धी कार्य,
१४.    स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको अभिलेख राख्ने कार्य,
१५.    स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको बढुवा, वृत्ति विकास, उपदान, दण्ड तथा पुरस्कारका लागि कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने,
१६.    स्थानीय निकायका कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
१७.    स्थानीय निकायका कर्मचारीका सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी कार्य,
१८.    स्थानीय निकायको क्षमता विकास योजना निर्माणमा सहयोग र समन्वय र
१९.    स्थानीय निकायको संगठन विकास सम्बन्धी कार्यमा सहयोग र समन्वय

ख.३.  आर्थिक प्रशासन शाखा
१.    स्थानीय निकायलाई पठाइने अनुदानको अख्तियारी सम्बन्धी कार्य,
२.    अनुदान कार्यक्रमको आर्थिक पक्षको अनुगमन,
३.    स्थानीय निकायको कानून बमोजिम लेखापरीक्षण भए-नभएको अनुगमन गरी सम्वेदनशील बेरुजु उपर मन्त्रालयको निर्देशन पठाउने,
४.    स्थानीय निकायको आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा उल्लेखित विषयमा स्पष्ट गर्ने,
५.    स्थानीय निकायमा कार्यरत (आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी) कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी,
६.    स्थानीय निकायको आर्थिक कार्यप्रणालीबारे अध्ययन र पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य,
७.    मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई बजेट वितरण एवं खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धी कार्य गर्ने,
८.    पेश्की र बेरुजुको लगत राख्ने, सम्परीक्षण गराउने एवं फछ्र्यौट गर्ने र अद्यावधिक गराउनेसम्बन्धी कार्य,
९.    आयव्ययको आन्तरिक एवं अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने,
१०.    मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तर्जुमा (साधारण), निकासा एवं खर्चको प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य,
११.    मातहतका निकायहरूलाई आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी निर्देशन दिने,
१२.    शाखाहरूलाई लजिष्टिक सपोर्टको लागि बजेट व्यवस्था सम्बन्धी कार्य,
१३.    कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा सुदृढ गर्ने सम्बन्धी कार्य,
१४.    स्थानीय निकाय तथा मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा बीच कार्यगत सम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धी,
१५.    सूचना विश्लेषण र स्थलगत निरीक्षण गरी आर्थिक अनियमितता माथि कारवाही गर्ने सम्बन्धी,
१६.    नगरपालिकाको प्रोद्भावी लेखाप्रणाली सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्याउने र
१७.    स्थानीय निकायको लेखापरीक्षणको मापदण्ड कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने ।