अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा

यस महाशाखा अन्तर्गत तीनवटा शाखाहरु रहेका छन् । महाशाखाको कार्यविवरण देहाय बमोजिम रहेको छः
१.    अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचक सम्बन्धी नीतिगत कार्य,
२.    अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरूको आधारमा आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन एवं मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने,
३.    प्रगति विवरणहरूको संकलन एवं विश्लेषण एवं पृष्ठपोषण सम्बन्धी कार्य,
४.    आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिमा पेश गर्ने,
५.    वार्षिक तथा आवधिक आयोजनाहरूको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने । वार्षिक एवं चौमासिक समीक्षा गर्ने र देखिएका बाधा अड्चन फुकाउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्ने । स्थानीय निकायबाट गरिएका समीक्षाको अभिलेख राख्ने र बाधा अड्चन फुकाउन पेश गर्ने,
६.    वार्षिक प्रगति विवरण संकलन र विश्लेषण गर्ने,
७.    महाशाखा शाखाहरू तथा अन्तर्गत समिति÷आयोग÷प्रतिष्ठानहरूको बीच समन्वय र सम्पर्कका लागि आन्तरिक कार्यान्वयन निर्देशिका सम्बन्धी कार्यहरू,
८.    मन्त्रालयबाट तोकिएको विभिन्न आयोग, समिति, प्रतिष्ठान र कार्यक्रमहरूको सम्पर्क एवं समन्वय,
९.    स्थानीय निकायहरुको विकास कार्यक्रमको संभाव्यता तथा पूर्वसंभाव्यता सम्बन्धी कार्य,
१०.    स्थानीय निकायले प्रदान गरेको सेवाबाट नागरिकले प्राप्त गरेको सेवाको मूल्यांकन तथा विश्लेषण कार्य,
११.    स्थानीय निकायहरुको नतिजामूलक अनुगमन पद्धति सम्बन्धी कार्य,
१२.    सहभागितामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली संस्थागत गर्ने कार्य,
१३.    स्थानीय निकायहरुबाट भइरहेको विकास कार्यहरुको प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य,
१४.    जिल्ला गरिवी अनुगमन प्रणाली (DPMAS) सम्बन्धी कार्य र
१५.    स्थानीय निकायमा सामाजिक उत्तरदायित्वका विधिहरुको प्रयोगमा सहयोग र समन्वय  ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरुको कार्यविवरण देहाय बमोजिम रहेको छः

घ.१. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा
१.    अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचक सम्बन्धी नीतिगत कार्यमा सहयोग गर्ने,
२.    अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरूको आधारमा आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन एवं मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने,
३.    प्रगति विवरणहरूको संकलन एवं विश्लेषण एवं पृष्ठपोषण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
४    आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिमा पेश गर्ने,
५.    वार्षिक तथा आवधिक आयोजनाहरूको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने । वार्षिक एवं चौमासिक समीक्षा गर्ने र देखिएका बाधा अड्चन फुकाउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्ने । स्थानीय निकायबाट गरिएका समीक्षाको अभिलेख राख्ने र बाधा अड्चन फुकाउन पेश गर्ने,
६.    वार्षिक प्रगति विवरण संकलन र विश्लेषण गर्ने,
७.    शाखाहरू तथा अन्तर्गत समिति÷आयोग÷प्रतिष्ठानहरूको बीच समन्वय सम्पर्कका लागि आन्तरिक कार्यान्वयन निर्देशिका सम्बन्धी कार्यहरू र
८.    स्थानीय निकायमा सामाजिक उत्तरदायित्वका विधिहरुको प्रयोगमा सहयोग र समन्वय गर्ने ।

घ.२. सुशासन प्रवद्र्धन शाखा
१.    सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माण कार्यमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यान्वयन, समन्वय तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
२.    नागरिक बडापत्र अनुसार सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरु गर्ने,
३.    नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरु,
४.    उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यहरु,
५.    हेलो सरकार सम्बन्धी कार्यहरु,
६.    अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायको सम्पर्क (Focal) शाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
७.    सुशासन प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्यहरु,
८.    सुशासन सम्बन्धी भएगरेका कामहरुको अभिलेख, संश्लेषण, प्रकाशन र वितरण सम्बन्धी काम गर्ने,
९.    सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, मानक, मार्गदर्शन, निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने,
१०.    वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
११.    शासकीय सुधार÷परिवर्तन इकाई सम्बन्धी कार्य गर्ने,
१२.    मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सम्बन्धित निकायमा पर्ने उजुरी तथा निवेदनहरूका विषयमा प्रारम्भिक छानविन एवं कारवाही सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने,
१३.    स्थानीय निकायहरुको सार्वजनिक खर्चको पछ्याइ (Public Expenditure Tracking Survey) को सर्भेक्षण गर्ने,
१४.    स्थानीय Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) को सूचकहरुको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने,
१५.    वित्तीय सुशासन जोखिम कार्यान्वयन कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने,
१६.    स्थानीय निकायहरु वार्षिक तथा बहुवर्र्षीय खरिद योजनाहरुको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने र सार्वजनिक खरिद क्षमता सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने,
१७.    स्थानीय निकायहरुको वित्तीय सुशासन लेखाजोखा गरी सो का आधारमा वित्तीय सुशासन सुदृढीकरण कार्य गर्ने,
१८.    स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्रको सम्पर्क शाखाको रुपमा कामकाज गर्ने र
१९.    यस सम्बन्धी अन्य तोकिएका काम गर्ने ।

घ.३. समिति, आयोग, प्रतिष्ठान समन्वय शाखा
१.    नेपाल सरकारले कुनै समिति, संस्था वा अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने विषयहरू,
२.    महाशाखा÷शाखाहरू तथा अन्तर्गत समिति÷आयोग÷प्रतिष्ठानहरूको बीच समन्वय÷सम्पर्कका लागि आन्तरिक कार्यान्वयन निर्देशिका सम्बन्धी कार्यहरू,
३.    मन्त्रालयबाट तोकिएको विभिन्न आयोग, समिति, प्रतिष्ठान र कार्यक्रमहरूको सम्पर्क एवं समन्वय,
४.    मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,
५.    समिति÷आयोग÷प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, अवकास सम्बन्धी कार्य गर्ने,
६.    स्थानीय निकायमा रहेका समितिहरुका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति अवकास लगायतका प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने,
७.    समिति÷आयोग÷प्रतिष्ठानको सम्पर्क शाखाको रुपमा काम गर्ने,
८.    समिति÷आयोग÷प्रतिष्ठानको क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्ने र
९.    समिति÷आयोग÷प्रतिष्ठानका अभिलेख व्यवस्थापन तथा तथ्यांक सम्बन्धमा सहजीकरण र सहयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने ।