कानुन तथा फैसला कार्यन्वयन शाखा

कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखालाई यस मन्त्रालयका सचिवको निर्देशनमा काम गर्ने गरी यसको संगठन ब्यवस्था मिलाइएको छ । यस शाखाको कार्यविवरण देहाय बमोजिम रहेको छः   

 
१.मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन नियममा सुधार गर्ने एवं विधेयक तर्जुमा गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने,

२.मन्त्रालय र स्थानीय निकायहरूलाई कानूनी राय, परामर्श उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
३.नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनु पर्ने सूचना र अन्य यस्तै विषय सम्बन्धी कार्य गर्ने,
४.मन्त्रालय विरुद्ध परेका रिट, निवेदन र पुनरावेदन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
५.स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्णय उपरको निवेदन, पुनरावेदन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
६.मन्त्रालय पक्ष हुने सन्धि, सम्झौता, समझदारीपत्रमा राय legal opinion) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
७.मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान, समितिको नियम, गठन आदेश र विनियम सम्बन्धी कार्य गर्ने,
८.स्थानीय निकायमा ऐन, नियम, विनियमको पालना भएनभएको अनुगमन गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
९.शाखाबाट प्रदान भएका राय एवं शाखासँग सम्बन्धित विषयको निर्णयसार बनाउने कार्य गर्ने र
१०.शाखासँग सम्बन्धित पुराना कागजपत्र धुल्याउने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।