महाशाखा / शाखा

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र समाहित गरिएको विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्न मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमका महाशाखाहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।


क) संघीय मामिला महाशाखा
                    क.१.    संघीय मामिला शाखा
                    क.२.    स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा
                    क.३.    लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा
ख) सामान्य प्रशासन महाशाखा
                    ख.१.    कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा
                    ख.२.    जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा
                    ख.३.    आर्थिक प्रशासन शाखा
ग) स्वायत्त शासन ब्यवस्था महाशाखा
                    ग.१.    ग्रामीण विकास शाखा
                    ग.२.    विकेन्द्रीकरण शाखा
                    ग.३.    सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा
घ) अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा
                    घ.१.    अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
                    घ.२.    सुशासन प्रवर्धन शाखा
                    घ.३.    समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा
ङ) योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा
                    ङ.१.    योजना शाखा
                    ङ.२.    वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा
                    ङ.३.    सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा
च) नगरपालिका तथा वातावरण ब्यवस्थापन महाशाखाः
                    च.१.    नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क)
                    च.२.    नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख)
                    च.३.    वातावरण ब्यवस्थापन शाखा
                    च.४.    अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा
छ) पूर्वाधार विकास महाशाखाः
                    छ.१.    मापदण्ड निर्धारण तथा प्रविधि परीक्षण शाखा
                    छ.२.    पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा
                    छ.३.    पूर्वाधार नीति समन्वय शाखा

ज) कानुन तथा फैसला कार्यन्वयन शाखा