योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा

यस महाशाखा अन्तर्गत तीनवटा शाखाहरु रहेका छन् । महाशाखाको कार्यविवरण देहाय बमोजिम रहेको छः
१.    मन्त्रालय एवं अन्तर्गत निकायको लागि आवधिक तथा वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयारी सम्बन्धी कार्य गर्ने,
२.    विकास आयोजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति एवं निर्देशन दिने,
३.    ग्रामीण विकास परियोजनाहरूको समन्वय सम्बन्धी,
४.    मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग नीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गर्ने,
५.    विविध परियोजना प्रस्तावमा मन्त्रालयको राय प्रतिक्रिया दिने,
६.    अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूसँगको समन्वय,
७.    अन्तर महाशाखा÷विभाग र शाखा बीच समन्वयको प्रणाली स्थापना गर्ने,
८.    वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने,
९.    आयोजना, कार्यक्रमको Project document तयार गर्ने गराउने,
१०.    परियोजना (Project) हरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
११.    महाशाखासँग सम्बन्धित पुराना कागजपत्र धुल्याउने,
१२.    महाशाखासँग सम्बन्धित निर्णयसार बनाउने, सम्बन्धित महाशाखा शाखालाई अवगत गराउने तथा संग्रह गर्ने र
१३.    सूचना, अभिलेख तथा विद्युतीय शासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरुको कार्यविवरण देहायबमोजिम रहेको छः

ङ.१.  योजना शाखा
१.    योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी मन्त्रालयको रणनीतिक योजना तयार गर्ने,
२.    मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न योजना, परियोजना एवं संघ संस्थाको वार्षिक योजना कार्यक्रम एवं बजेट तर्जुमा एवं स्वीकृति सम्बन्धी कार्य,
३.    विकास आयोजनाहरू संचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्देशनहरू दिने,
४.    मातहतका सम्बन्धित निकायहरूलाई बजेट सिलिङ्ग पठाउने,
५.    आयोजना एवं कार्यक्रम स्वीकृत भए पछि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने,
६.    एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाहरूको समन्वय एवं संचालन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
७.    कार्यक्रम समन्वयका लागि महाशाखागत बजेट व्यवस्था गर्ने,
८.    मन्त्रालयको रणनीतिक योजना तयार गर्ने,
९.    मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम तथा आयोजनाको Project document तयार गराई सो को आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने,
१०.    जिल्लामा समयमै बजेट सिलिङ्ग पठाउन विषयगत मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्ने,
११.    काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार सम्बन्धी सम्पर्क शाखा,
१२.    गाउँ विकास समिति तथा जिल्ला विकास समितिहरुको आवधिक योजना निर्माणमा सहयोग र समन्वय गर्ने र
१३.    महाशाखा र अन्तरगतका पुराना कागज धुल्याउने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

ङ.२. वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा   
१.    वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने,
२.    वैदेशिक सहायता वा प्राविधिक सहयोगबाट प्राप्त सामानहरूको हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति बनाउने,
३.    मन्त्रालयको रणनीतिक योजना तयार गर्ने,
४.    अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुसंग समन्वय गर्ने,
५.    अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्थानीय विकासको लागि वैदेशिक सहयोग नीति र प्राथमिकता तय गर्ने,
६.    परियोजना (Project) हरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
७.    वैदेशिक सहायताको Sector Wide Approach को संस्थागत विकास,
८.    स्थानीय विकाससंग सम्बन्धित Foreign Aid Policy को कार्यान्वयन गर्ने,
९.    वैदेशिक सहायताको प्राविधिक सहयोग TA को व्यवस्थापन गर्ने र
१०.    वैदेशिक सहायताका लागि Project Bank निर्माण गर्ने ।

ङ.३. सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा
१.    सूचना संकलन, संग्रह, अभिलेख सम्बन्धी कार्य गर्ने,
२.    सबै महाशाखा-शाखासंग समन्वय गरी मन्त्रालयका आवश्यक प्रकाशनहरू प्रकाशित गर्ने,
३.    भौगोलिक सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्य गर्ने,
४.    संसद अधिवेशन रिर्पोटिङ्ग सम्बन्धी कार्य गर्ने,
५.    पुस्तकालय स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
६.    मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचना प्रवाह गर्ने (प्रवक्ता) सम्बन्धी कार्य गर्ने,
७.    स्थानीय निकायको आर्थिक नियमितता तथा कार्यसम्पादन स्थिति झल्कने गरी तुलनात्मक विवरण नियमित रुपमा प्रकाशित गर्ने,
८.    बेरुजु स्थिति, प्रशासनिक खर्च, पूँजीगत निर्माण, अनुपात, आन्तरिक श्रोत आदिको विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने,
९.    मन्त्रालयमा कम्प्यूटर नेटवर्किङ्ग गर्ने,
१०.    स्थानीय निकायहरूका सफल कार्य (Best Practices) को प्रकाशन तथा प्रसार गर्ने,
११.    कम्प्यूटर-प्रिन्टर-नेटवर्कीङ्ग सम्बन्धी समस्याको मर्मत, रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्न लगाउने,
१२.    मन्त्रालयको Singha Durbar Gate Pass System व्यवस्थित गराउने,
१३.    मन्त्रालयको दर्ता चलानी, हेल्पडेस्क, टेलिफोन, फोटोकपि, इत्यादि सुचारुरुपले संचालन गर्ने, गराउने,
१४.    मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, विदा र हाजिरी व्यवस्थापन गर्ने,
१५.    e-Governance System अद्यावधिक÷संचालन गर्ने,
१६.    कम्प्युटर Maintenance सम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य गर्ने,
१७.    Software Development, Installation, Upgrade सम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य गर्ने,
१८.    Network/System Administration सम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य गर्ने,
१९.    PIS मा रहेको विवरणहरु अद्यावधिक गर्ने गराउने कामका लागि समन्वय गर्ने,
२०.    Website अद्यावधिक गर्ने,
२१.    Lease line/Internet को व्यवस्थापन गर्ने,
२२.   Server व्यवस्थापन गर्ने,
२३.    Online Portal सम्बन्धी कार्य गर्ने र
२४.    IT सम्पर्क इकाई सम्बन्धी कार्य गर्ने ।