अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

शीतलहर तथा हिमपात पूर्व तयारी सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम)/नगर कार्यपालिका (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम)/गाउँ कार्यपालिका (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम)

सडक मर्मत गरि यातायात सुचारू गर्ने सम्बन्धमा | (जि.स.स. को कार्यालय बाढी, डुवान तथा पहिरो प्रभावित सबै)

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (बाढी तथा डुवान प्रभावित सबै)/श्री नगरपालिका/गाउँपालिका (बाढी तथा डुवान प्रभावित सबै) ।

पृष्ठ