आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको नामनामेसी पठाइदिने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै

जिल्ला समन्वय समितिहरुबाट थप तलब भत्ताको लागि माग भएको रकमको सहमति सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै (७५)

खर्च गर्ने सहमति दिइएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, ७३ (काठमाडौं र भक्तपुर बाहेक)

पृष्ठ