आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

स्थानीय तहका बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धमा | (महा/उपमहा/नगरपालिका / गाउँपालिका सबै)

स्थानीय तहको संशोधित विस्तृत बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै)

संशोधित सशर्त अनुदानको विवरण डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

स्थानीय तहको संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै ।

संशोधित सशर्त अनुदानको विवरण डाउलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

पृष्ठ