आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

सम्पत्ति हस्तान्तरण बरबुझारथ गरी श्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै

अन्तिम लेखा परीक्षण नगराएको सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उल्लिखित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु)

पृष्ठ