आर्थिक प्रशासन शाखा

Nepali

लेखा परीक्षण सम्बन्धमा- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै

आ.व.२०७२/७३ को अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

आवश्यक निर्देशन एवं समन्वय गर्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु

पृष्ठ