कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा

Nepali

स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै)

विभूषणको सिफारिस सम्बन्धमा:कृषि सडक विभाग/पंजिकरण विभाग/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँ पालिका कार्यालयहरु सबै ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना सम्बन्धमा:जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ