कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै)

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/ महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै

पृष्ठ