कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै)

लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिका सबै/गाउँ कार्यपालिका सबै

पृष्ठ