कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै)

जनशक्ति तथा श्रोत साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय नवलपरासी (वर्दघाट पश्चिम)/जि.स.स.को कार्यालय रुकुम (पश्चिम)/बोधार्थ: जि.स.स.को कार्यालयहरु, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) र रुकुम (पूर्व)

पृष्ठ