कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै)

परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय, (प्रदेश नं.१,५ र ७) सबै/ महा/उपमहा/ नगरकार्यपालिका (प्रदेश नं. १,५ र ७ ) सबै/गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय (प्रदेश नं. १,५ र ७) सबै

पृष्ठ