ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन)), नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (छैठौ संशोधन), नियमावली, २०५८ बमोजिम आयोजना छनौट गरी पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा |

अभिमुखीकरण र MSNP योजना तर्जुमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा- महानगर/उपमहानगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै

बहु क्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिने बारे- उल्लिखित महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

पृष्ठ