ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन)), नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (छैठौ संशोधन), नियमावली, २०५८ बमोजिम आयोजना छनौट गरी पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा |

विवरण उपलब्ध गराउने बारे-स्थानीय विकास अधिकारीज्यू उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै ।

स्थानीय तहको व्यवस्थापन, संचालन तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/ गाउँपालिका, नगरपालिका सबै (७४४)

पृष्ठ