ग्रामीण विकास शाखा

नेपाली

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन)), नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (छैठौ संशोधन), नियमावली, २०५८ बमोजिम आयोजना छनौट गरी पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा |

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको योजना विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम संचालन नियमावली पठाइएको सम्बन्धमा- श्री जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै

आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गरिदिने- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु जुम्ला र कपिलवस्तु

पृष्ठ