ग्रामीण विकास शाखा

Nepali

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन)), नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (छैठौ संशोधन), नियमावली, २०५८ बमोजिम आयोजना छनौट गरी पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा |

आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिदिने सबन्धमा-उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै ।

बहुक्षेत्रीय पाेषण योजना तथा सुनौला हजार आयोजना सम्बन्धमा :उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु ,कार्यक्रम/आयोजना लागू भएको जिल्लाहरु ।

सचिव बैठककाे निर्णय कार्यान्वयन गरी प्रगति पठाउने सम्बन्धमा-गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय सबै ।

पृष्ठ