जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

Nepali

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ती सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यपालिकाे कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ती सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यपालिकाे कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै)

पृष्ठ