जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- श्री नगरप्रमुख एवं उपप्रमुखज्यू, महा/उपमहा/नगरपालिका (प्रदेश नं.३,४ र ६)/श्री अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षज्यू, गाउँपालिका (प्रदेश नं.३,४ र ६)

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा - प्रदेश नं. ३ (काठमाडौं उपत्यका बाहेक), ४ र ६ का सबै स्थानीय तह

अभिमुखीकरण कार्यक्रमा सहभागी हुने सम्बन्धमा - काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै स्थानीय तह

प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (TOT) मा सहभागी हुने सम्बन्धमा - उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु

पृष्ठ