नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क)

Nepali

आयोजना संचालन तथा संशोधनका लागि सहमती दिइएको-उल्लिखित उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

आयोजना सञ्चालन तथा संशोधनका लागि सहमति दिइएको- उल्लिखत उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु

पृष्ठ