पूर्वाधार नीति समन्वय शाखा

नेपाली

अनुदान सम्झौता र गुनासो व्यवस्थापनको कार्य जिम्वेवारी ईञ्जिनियरहरुलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा- केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई/ उल्लिखित जिल्लाका जिविस र नगरपालिकाका कार्यालयहरु ।

सहभागीहरुको नामावली सम्बन्धमा :श्री जिविसको कार्यालय,जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

जानकारी गराईएकाे सम्बन्धमा; जिविसकाे कार्यालयहरु,जिल्ला प्राविक कार्यालयहरु र नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।