योजना शाखा

Nepali

बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै/ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै ।

योजना माग गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

पूंजीगत खर्च बृद्धि र समय खर्चमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

पृष्ठ