योजना शाखा

नेपाली

चालू आ.व.को वजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजन सम्बन्धमा थप स्पष्टता- स्थानीय तहहरु सबै (७४४) ।

पृष्ठ