योजना शाखा

नेपाली

खर्चको संशोधितअनुमान उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धमा -कृषिसडक विभाग/पंजिकरण विभाग/आोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै ।

बजेट छलफलमा उपस्थित हुने बारे- विभागहरु सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै

पृष्ठ