योजना शाखा

नेपाली

स्थानीय तहमा जाने बजेट अख्तियारीको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै

निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा (मन्त्रालय)/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै ।

खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा- श्री जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै ।

पृष्ठ