योजना शाखा

Nepali

विकास समितिको निर्देशन सम्बन्धमा- महाशाखाहरु (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु (काठमाडौं उपत्यका भित्रका) सबै

न्यूनतम कागजात तथा विवरणहरु स‌ंलग्न गरी पठाउने सम्बन्धमा- कृषि सडक विभाग/जिविस कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

पृष्ठ