योजना शाखा

Nepali

बजेट छलफलमा उपस्थित हुने बारे- विभागहरु सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम, समिति, प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै

बजेट छलफल सम्बन्धमा-महा शााखा प्रमुख ज्यू,स्थानिय विकास मन्त्रालय/महा निर्देशक ज्यू,कृषि सडक विभाग/पंजिकण विभाग/सदस्य सचिव ज्यू स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग/प्रमुख ज्यू,आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै ।

पृष्ठ