योजना शाखा

नेपाली

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजन सम्बन्धमा थप स्पष्टता- स्थानीय तहहरु सबै (७४४) ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति/बोधार्थ: स्थानीय तहहरु सबै (७४४)

पृष्ठ