लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा

नेपाली

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५)- केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं

प्रतिवेदन विमोचन कार्यक्रम सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/शाखा प्रमुखहरु (मन्त्रालय) सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान सबै

पृष्ठ