वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

Nepali

राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिको बैठकका निर्णय सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका कार्यालय सबै ।

फोहर मैला व्यवस्थापन तथा वातावण संरक्षण कार्ययोजना सम्बन्धमा-महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै ।

छलफल कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- का.म.न.पा./ल.पु.म.न.पा./भक्तपुर न.पा./कीर्तिपुर न.पा./मध्यपुर थिमी न.पा./बुढानिलकण्ठ न.पा.कार्यालयहरु

पृष्ठ