वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

Nepali

निर्देशिका अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

जानकारी दिने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

सौर्य सडकबत्ती जडान कार्य सम्पन्न गरी प्रगति विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु

पृष्ठ