वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)

कार्यविधिमाथि छलफल सम्बन्धमा- स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रदेश समन्वय इकाई, नेपालगञ्ज तथा धुलिखेल

हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका हरु

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै

सरसफाई सम्पर्क अधिकारी तोक्ने सम्बन्धमा- स्था.नि.वित्तीय आयोग/विभागहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका कार्यालय सबै

पृष्ठ