विकेन्द्रीकरण शाखा

नेपाली

आवश्यक कारवाही गर्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयका स्थानीय विकास अधिकारीहरु

जिल्ला उद्यम विकास समितिको Rapid and Micro Assessment सम्बन्धमा - लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागु भएका जिविसका कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ