विकेन्द्रीकरण शाखा

नेपाली

उपस्थित हुने सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखाका कर्मचारीहरु सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/काठमाडौं उपत्यकाका महा/उपमहा/नगरपालिका प्रमुखहरु सबै/काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला समन्वय समितिहरुका प्रमुखहरु सबै

आवश्यक कारवाही गर्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयका स्थानीय विकास अधिकारीहरु

पृष्ठ