विकेन्द्रीकरण शाखा

नेपाली

सामुदायिक विद्यालयमा विधार्थी भर्ना अभियान संचालन सम्बन्धमा | (महा/उपमहा /नगर/गाउँपालिका )

जनशक्ति तथा श्रोत साधन व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जि. स. स. को कार्यालय (नवलपरासी, वर्दघाट सुस्ता पूर्व)/जि.स.स. को कार्यालय (नवलपरासी, वर्दघाट सुस्ता पश्चिम)/जि.स.स. को कार्यालय (रुकुम, पूर्व)जि.स.स. को कार्यालय (रुकुम पश्चिम)

पृष्ठ