संघीय मामिला शाखा

Nepali

"जनताको संविधान : जनताकै माझमा " विषयक राष्ट्रब्यापी प्रचार अभियान संचालन गर्ने सम्वन्धमा |

भूल सुधार गरिएको सूचना- जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै

जानकारी उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै

पृष्ठ