संघीय मामिला शाखा

नेपाली

"जनताको संविधान : जनताकै माझमा " विषयक राष्ट्रब्यापी प्रचार अभियान संचालन गर्ने सम्वन्धमा |

गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको लागि नमूना आचारसंहिता उपलब्ध गराइएको- जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै

गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिकाको लागि नमूना कानून उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/ गाउँपालिका कार्यालय सबै ।

महानगर घोषणा गरेको जानकारी गराइएको- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिव/विभागहरु सबै/जि.स.स. सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै

पृष्ठ