संघीय मामिला शाखा

नेपाली

गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या थप हेरफेर र स्तरोन्नति सम्बन्धी सूचना- महाशाखा सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै

"जनताको संविधान : जनताकै माझमा " विषयक राष्ट्रब्यापी प्रचार अभियान संचालन गर्ने सम्वन्धमा |

अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउने बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै

पृष्ठ