संघीय मामिला शाखा

नेपाली

"जनताको संविधान : जनताकै माझमा " विषयक राष्ट्रब्यापी प्रचार अभियान संचालन गर्ने सम्वन्धमा |

नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको स्थानीय तह सम्बन्धी सूचना-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै ।

भूल सुधार गरिएको सूचना- जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै

जानकारी उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै

पृष्ठ