सुशासन प्रवर्धन शाखा

नेपाली

वेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै

परिपत्र - महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रम सबै/स्थानीय तहहरु ७४४ सबै ।

जानकारी सम्बन्धमा- श्रीमान् महाशाखा प्रमुखज्यूहरु (मन्त्रालय) सबै/ श्रीमान् महानिर्देशकज्युहरु सबै। बोधार्थ: स्था.वि.अ.हरु सबै/कार्यकारी अधिकृतहरु सबै

पृष्ठ