सुशासन प्रवर्धन शाखा

नेपाली

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/स्थानीय तहहरु सबै ।

बेरुजु असुल उपर एवं फर्छ्यौटको विवरण पठाउने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु

सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/स्थानीय तहहरु सबै

पृष्ठ