सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा

Nepali

प्रतिक्रया सम्बन्धमा:जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन र कार्य प्रारम्भ समारोह आयोजना गरी नियमित कार्यसञ्चालन गर्ने गराउने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै)

पृष्ठ