स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा

नेपाली

विज्ञापन कर सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु

एकिकृत सम्पत्तिकर अभिमुखिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि पठाउने -श्री नगरपालिकाको कार्यालय २०।

पृष्ठ