सूचना

E.g., 06/26/2017
E.g., 06/26/2017
सूचना सम्बन्धित शाखा / महाशाखा सूचनाको प्रकार समाचार मिति
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली , २०७४ | (pdf) मन्त्रालय अन्य 2017-06-25
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली , २०७४ | मन्त्रालय अन्य 2017-06-25
दश वटा नमूना कानुन तथा कार्यविधि सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-23
Local Level Budget Format मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
आर्थिक ऐनको नमुना | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
विनियोजन ऐनको नमुना | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४ | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ (नमूना) | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ (नमूना कानुन) मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
गाउँपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ (नमूना कानुन)| मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ (नमूना) | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय, (प्रदेश नं.१,५ र ७) सबै/ महा/उपमहा/ नगरकार्यपालिका (प्रदेश नं. १,५ र ७ ) सबै/गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय (प्रदेश नं. १,५ र ७) सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-22
स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-06-22
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-06-22
व्यवस्थापिका-संसद विकास समिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-22
वेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-22
विश्व योग दिवश सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-20
कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको नामनामेसी पठाइदिने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
परिपत्र सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाँउपालिकाहरु ,गाउँकार्यपालकाको कार्यालय सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
भाडाका सवारी सम्बन्धमा । श्री कार्यकारी अधिकृत - महा/उपमहा/नगरपालिका(सबै),गाउपलिका (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-18
परिपत्र- स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-18
परिचयपत्र सम्बन्धमा - महा/उपमहा/नगरपालिका, गाउपलिका (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-18
जिल्ला समन्वय समितिहरुबाट थप तलब भत्ताको लागि माग भएको रकमको सहमति सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै (७५) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन -स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै (७५) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
खर्च गर्ने सहमति दिइएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, ७३ (काठमाडौं र भक्तपुर बाहेक) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको लागि नमूना आचारसंहिता उपलब्ध गराइएको- जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-15
कार्यक्रम श्रवण गरी पृष्ठपोषण दिन हुन- उल्लखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-15
विज्ञापनको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
अभिमुखिकरण तथा अनुशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने बारे- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
राजीनामा स्वीकृत गर्ने समबन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७५) लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
विवरण पठाउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै (७५) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने बारे- उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-13
कार्यस्थल नछाड्ने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७५) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
Yinchuan City मा आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालका सहरहरुको आवेदन पठाउने सम्बन्धमा- महानगरपालिका सबै (६)/उपमहानगरपालिका सबै(११)/नगरपालिका सबै (२४८) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
विषयगत निकायबाट खटिई आउने कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
बढुवा प्रक्रिया सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-11
प्रदेश नं.६ मा हुने अभिमुखीकरणको मिति संशोधन सम्बन्धमा- श्री नगरप्रमुख एवं उपप्रमुख, उपमहा/नगरपालिका (प्रदेश नं.६ सबै)/अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, गाउँपालिका (प्रदेश नं.६ सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-11
गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिकाको लागि नमूना कानून उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/ गाउँपालिका कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-11
मन्त्रालयबाट तयार गरिएको गाउँ तथा नगरकार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४ सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-07
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- श्री नगरप्रमुख एवं उपप्रमुखज्यू, महा/उपमहा/नगरपालिका (प्रदेश नं.३,४ र ६)/श्री अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षज्यू, गाउँपालिका (प्रदेश नं.३,४ र ६) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-07
राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिको बैठकको निर्णय पठाइएको- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-05
राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिको बैठकको निर्णय पठाइएको- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-05
महानगर घोषणा गरेको जानकारी गराइएको- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिव/विभागहरु सबै/जि.स.स. सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-05
आ.व.०७४/०७५का लागि विकास आयोजनाको दरवन्दी सम्बन्धमा- महाशाखाहरु (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/कर्णाली क्षेत्र विकास इकाइ कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-04
प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-02
परिपत्र सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाँउपालिकाहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-02
मिति २०७४/१/११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अल्पसंख्यकको विवरण । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-01
भवन निर्माणका लागि नमुना नक्सा उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा - महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका,नगरपालिका,गाउँपालिका सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-01
विराटनगर र विरगंज महानगरपालिका घोषणा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-01
प्रेस विज्ञप्ति (स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४।) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-01
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ (PDF File) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-01
परिपत्र - महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रम सबै/स्थानीय तहहरु ७४४ सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-31
प्रेस विज्ञप्ति (२०७४।२।१७) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-31
विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-30
कर्मचारी उपस्थित गराइदिने सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-28
गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धमा- जि.स.स. सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-26
गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या थप हेरफेर र स्तरोन्नति सम्बन्धी सूचना- महाशाखा सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-26
रकम माग सम्बन्धमा- स्थानीय तह ७४४ (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-26
साँस्कृतिक झलक प्रदर्शन बारे- जि.स.स.को कार्यालय (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर)/काठमाडौं महानगरपालिका/ललितपुर महानगरपालिका/भक्तपुर नगर कार्यपालिका//मध्यपुर थिमी नगर कार्यपालिका/कीर्तिपुर नगर कार्यपालिका कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
गणतन्त्र दिवस मनाउने बारे- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
विश्व वातावरण दिवस जुन ५, २०१७ मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने बारे- उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
आयोजनामा खर्च भएको रकम विश्व बैंकबाट सोधभर्ना हुने वारे- स्था.वि.अ. (उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदनको जानकारी सम्बन्धमा - महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका,नगरपालिका र गाँउपालिका सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-23
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।८) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-22
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।७) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-21
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।५) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-21
व.उ.शि.नं. ३६५८०८४ को श्रोतान्तर बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै (७५) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-21
परिपत्र गरिएको बारे-स्थानीय तह सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-19
जानकारी सम्बन्धमा-विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगपालिका सबै/ गाउँपालिका सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-19
बेरुजु सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
( ओ.वि.सी.) OBC को आधिकारीकता सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिश लगायतका ढाँचा र कार्यविधि प्रयोगमा ल्याउने बारे- नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै (७४४) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।४) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-18
प्रेस विज्ञप्ति (२०७४।२।४) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-18
बैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
परिपत्र गरिएको बारे- विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-15
परिपत्र गरिएको बारे- जि.स.स.को कार्यालय (काठमाडौं उपत्यकाभित्र) सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (काठमाडौं उपत्यकाभित्र) सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-15
खर्चको संशोधितअनुमान उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धमा -कृषिसडक विभाग/पंजिकरण विभाग/आोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-15
विद्युतीय शासन (e-governance) सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठा/समिति/आयोजना/कार्यक्रम सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
जानकारी सम्बन्धमा- स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति/सबै/जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
आन्तरिक आयको व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
वार्ता गर्न आउने सम्बन्धमा- उल्लिखित परामर्शदाताहरु पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा अन्य 2017-05-12
विवरण उपलब्ध गराउने बारे-स्थानीय विकास अधिकारीज्यू उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
मन्त्रालयको २०७३ माघ, फागुन र चैत्रमा सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण (स्वत: प्रकाशन) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2017-05-11
१४ औं सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन एवं प्रगति सम्बन्धमा - विभाग/शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-11
बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको बारे-कृषि सडक विभाग/ पंजिकरण विभाग/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै ।महा/उपमहा/नगपालिका सबै /जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/केन्द्र/कार्यक्रम/आयोजना सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-11
पूर्व निर्मित भवन नियमित गर्नका लागि अभिलेखिकरण सम्बन्धमा-महा/उपमहा नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-11
गाउँपालिका/नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण ढाँचा सम्बन्धमा- गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-09
प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा-उल्लिखित महानगपालिका/नगपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-08
निर्देशन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-07
आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा-उल्लेखित महानगरपालिका/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-07
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-05-07
कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-05
तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-05-05
आ.व.२०७४/७५ को बार्षिक बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा-कृषि सडक विभाग/पंजिकरण विभाग/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-05
गाउँपालिका/नगरपालिका भवन र भवन परिसर निर्वाचन प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/ गाउँपालिका कार्यालय सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-04
रकम माग सम्बन्धमा -जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-04
विवरण उपलब्ध गराउने बारे-केन्द्रिय पंजिकरण विभाग/स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/जिल्ला समन्वय समिति । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-04
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ढुङ्गा गिट्टी वालुवाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-02
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा- विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-02
नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको स्थानीय तह सम्बन्धी सूचना-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-02
कार्यालय खुल्ला राख्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
निर्णय कार्यान्वयन गरी प्रगति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा-उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
सरकारी काम बाहेकका कार्यमा सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखाहरु सबै/विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठा/समिति/आयोजना/कार्यक्रम सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा - महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका सबै । समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
आयोजना सञ्चालन तथा संशोधनका लागि सहमती दिइएको -उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
समन्वय एवं सहयोग गर्ने सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । सामान्य प्रशासन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारे पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा अन्य 2017-04-28
परिपत्र- महानगरपालिका सबै/उपमहानगरपालिका सबै/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-28
उपस्थिति सम्बन्धमा- प्रमुख जिल्ला इन्जिनीयर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, गोरखा र सिन्धुपाल्चोक कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-04-28
फोन नं., फ्याक्स नं. र e-mail पठाउने बारे- जि.स.स. सबै/महानगरपालिका सबै/उपमहानगरपालिका सबै/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-28
स्थानीय तहको व्यवस्थापन, संचालन तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/ गाउँपालिका, नगरपालिका सबै (७४४) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-27
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा- नगरपालिकाको कार्यालय, सबै नगरपालिका (२६५) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-25
मिति २०७४ साल बैशाख १२ मा हुन गइरहेको आ.व. ०७३।७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक हाललाई स्थगन गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-04-25
प्रगति सम्बन्धमा- स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रादेशिक सम्पर्क इकाइ सबै (बिराटनगर, हेटौंडा, धुलिखेल, पोखरा, नेपालगंज, सुर्खेत र धनगढी) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकको स्थान परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-04-24
रकमान्तर सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७४४) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
विज्ञापन कर सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा - शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा - आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
सहायता सुची सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु,उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समिति/महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाऊँपालिका सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
आर्थिक कारोवार तथा खाता संचालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको बारे- स्थानीय तह सबै (७४४) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिको बैठकका निर्णय सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका कार्यालय सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
फोहर मैला व्यवस्थापन तथा वातावण संरक्षण कार्ययोजना सम्बन्धमा-महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
आयोजना संचालन तथा संशोधनका लागि सहमती दिइएको-उल्लिखित उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधाभूत निर्माण मापदण्ड२०७२( पहिलो संशोधन ) वारे - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/महा/उप/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-04-20
भूल सुधार गरिएको सूचना- जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-19
प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-19
आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिदिने सबन्धमा-उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-19
जानकारी उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-18
छलफल कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- का.म.न.पा./ल.पु.म.न.पा./भक्तपुर न.पा./कीर्तिपुर न.पा./मध्यपुर थिमी न.पा./बुढानिलकण्ठ न.पा.कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-18
सचिव बैठकको निर्णय र प्रगति सम्बन्धमा -उल्लिखित शाखाहरु/विभागहरु/आयोगहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-18
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा-काठमाण्डौ महानगरपालिकाको कार्यालय । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-18
सचिव बैठकको निर्णय र प्रगति सम्बन्धमा - उल्लेखित विभाग/आयोग/शाखा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-18
उत्कृष्ट सफा सहर छनौट सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थपको सूचनामा मिति संच्याइएको बारे मन्त्रालय अन्य 2017-04-18
हरियाली विकास एवं प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालयहरुबाट सहभागी हुन प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-16
उत्कृष्ट सफा सहर छनौट सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थपको सूचना- ODF घोषणा भैसकेका महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै मन्त्रालय अन्य 2017-04-12
पेश्की बाँकी नराख्ने सम्बन्धमा:जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-12
विभूषणको सिफारिस सम्बन्धमा:कृषि सडक विभाग/पंजिकरण विभाग/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँ पालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-12
आवश्यक कारवाही गर्ने सम्बन्धमा:उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-12
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ; उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय/महा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-11
ओ.वि.सी. (OBC) को आधिकारिकता सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखा (मन्त्रालय) सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-11
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-04-10
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ताकेता - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-10
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना सम्बन्धमा:जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-10
बजेट छलफलमा उपस्थित हुने बारे- विभागहरु सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
बेरुजु फछयौट बारे:जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
बहुक्षेत्रीय पाेषण योजना तथा सुनौला हजार आयोजना सम्बन्धमा :उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु ,कार्यक्रम/आयोजना लागू भएको जिल्लाहरु । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
प्रतिक्रया सम्बन्धमा:जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
प्रदेश नं. ७ का गाउँ पालिका /नगरपालिका संचालनको अवस्था सम्बन्धमा:स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू प्रदेश नं.७ का ९ जिल्लाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती सम्बन्धमा- जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम संचालन भएका १४३ नगरपालिकाहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
परिपत्र सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै)/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
पुनः ताकेता - आ.व.२०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने- विभागहरु सबै/आयोग,समिति, प्रतिष्ठान, कार्यक्रमहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-07
निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा-पंजिकण विभाग/कृषि सडक विभाग/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/गााउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-07
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्र्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु / महा/उपमहा/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-07
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-04-07
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायहरुबाट आ.व. २०७२/७३ मा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु एवं वार्षिक प्रतिवेदन । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-04-07
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम, समिति, प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-07
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-04-06
विवरण पठाउने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु नगरपालिका तथा वातावरण ब्यवस्थापन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-04
परिपत्र सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-04
आ.व.२०७२/७३ काे लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र वेरुजुकाे विवरण उपलब्ध गराउने वारे- जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँ पालिकाकाे कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-03
सचिव बैठककाे निर्णय कार्यान्वयन गरी प्रगति पठाउने सम्बन्धमा-गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-03
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-04-02
सरकारी कारोवार गर्ने बैंकको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउंपालिकाको कार्यालयहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-02
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम, समिति, प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-31
सफा सहर छनौट सम्बन्धी सूचना र छनौटका आधारहरु- ODF घोषणा भैसकेका महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-30
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ती सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यपालिकाे कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-30
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ती सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यपालिकाे कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-30
कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा- जनसहभागितामा आधारित सौर्यसडक बत्ती कार्यक्रम संचालन गर्ने साविकका १४३ नगरपालिकाहरु नगरपालिका तथा वातावरण ब्यवस्थापन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-29
बजेट छलफल सम्बन्धमा-महा शााखा प्रमुख ज्यू,स्थानिय विकास मन्त्रालय/महा निर्देशक ज्यू,कृषि सडक विभाग/पंजिकण विभाग/सदस्य सचिव ज्यू स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग/प्रमुख ज्यू,आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-29
प्रेस विज्ञप्ति सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-28
कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा- जनसहभागितामा आधारित सौर्यसडक बत्ती कार्यक्रम संचालन गर्ने साविकका १४३ नगरपालिकाहरु नगरपालिका तथा वातावरण ब्यवस्थापन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-28
सञ्चित काेष र खाता सञ्चालनका लागि थप स्पष्टता सम्बन्धमा-महा लेखा नियन्त्रककाे कार्यालय अनामनगर, काठमाण्डाै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-28
सञ्चित काेष र खाता सञ्चालनका लागि थप स्पष्टता सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगपालिका सबै/ गाउँपालिकाहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-28
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-26
नगकाेटमा संचालन हुने अभिमुखीकरणका लागि यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू /कार्यकारी अधिकृत ज्यू/महा/उपमहा/नगरपालिका/गााँउपालिकाकाे कार्यलयहरु सबै । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-26
काज खटाइएको सम्बन्धमा-कार्यकारी अधिकृतहरु/संलग्न सूची बमाेजिमका गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-26
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-26
सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको व्यवस्थापन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगपालिका तथा गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु सबै । सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-26
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा - कार्यकारी अधिकृतहरु (महा/उप/नगर/गाँउकार्यपालिका) - ७४४ वटै जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-24
आ.व.२०७४/७५ काे बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा-कृषि सडक विभाग/ पञ्जिकरण विभाग/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-23
सचिव बैठकको निर्णयको जानकारी एवं कार्यान्वयनको प्रगति पठाइदिने सम्बन्धमा- शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-22
आ.व.२०७३/७४को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने- विभागहरु सबै/आयोग,समिति, प्रतिष्ठान, कार्यक्रमहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-22
आ.व. ७३/७४ को आर्थिक सर्भेक्षणको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्वन्धमा - विभाग/आयोग/आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-03-22
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-21
आ.व.२०७४/७४को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने- शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-21
आ.व. ७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने - विभाग/शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-03-21
प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा -स्थानिय विकास अधिकारी/स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु/डाेलिडार/पञ्जिकरण विभाग/ स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग/LDTA / LGCDP संलग्न सूची बमाेज । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-21
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ; महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/गााउँपालिका कार्यालयहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-21
वचत हुने रकम surrender गर्ने सम्बन्धमा-महा शााखा प्रमुखज्यू सबै,स्थानीय विकास मन्त्रालय/महानिर्देशकज्यू, कृषि सडक विभाग/पञ्जीकरण विभाग/सदस्य सचिवज्यू,वित्तीय आयोगकाे सचिवालय/प्रमुखज्यू,आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-21
वैदेशिक अध्यन/तालिम मनाेनय छात्रवृति मनाेनयन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2017-03-21
बार्षिक कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धनुषा र पर्सा । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-20
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-20
अस्थायी र करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा- साविक जिविसको कार्यालय (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै)/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/साविक गाविसको कार्यालय सबै/हाल गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-19
सरसफाइ घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु (सबै) वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-19
बसाई सराईको सूचना फाराम । मन्त्रालय अन्य 2017-03-19
मृत्युको सूचना फाराम । मन्त्रालय अन्य 2017-03-19
जन्मको सूचना फाराम । मन्त्रालय अन्य 2017-03-19
सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फाराम । मन्त्रालय अन्य 2017-03-19
विवाहको सूचना फाराम । मन्त्रालय अन्य 2017-03-19
रमाना दिने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सम्बन्धित सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-19
सचिव बैठकको निर्णयको जानकारी एवं कार्यान्वयनको प्रगति पठाइदिने सम्बन्धमा- शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-19
उप-महा/नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तोकिएको सम्बन्धमा| कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-18
आयोजना सञ्चालन तथा संशोधनका लागि सहमति दिइएको- उल्लिखत उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-03-17
गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तोकिएको | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-17
कार्यालयको साइनबोर्ड, लेटरप्याड, छाप परिवर्तन सम्बन्धमा- जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-16
MARS लागू गर्ने सम्बन्धमा | (श्री महा/उप-महा/नगरपालिका एवं गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै) | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-16
भुक्तानी सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-15
आ.व.२०७४/७४को बजेट निर्माण सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-15
बचत रकम सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/स्था.नि. वित्तीय आयोग/आर्थिक प्रशासन शाखा (मन्त्रालय)/कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा (मन्त्रालय) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
अंग्रेजीमा स्थानीय तहको नाम र छाप तयार गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय कार्यालय (सबै)/गाउँपालिका कार्यालय (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
आर्थिक काराेवार खाता बन्दी तथा नयाँ खाता संचालन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै /स्थानीय तह सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-14
अंग्रेजीमा स्थानीय तहको नामर छाप तयार गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा -जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/ गाउँपालिका कार्यलयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
गाउँपालिका, नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने -जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/ गाउँपालिका कार्यालय सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन र कार्य प्रारम्भ समारोह आयोजना गरी नियमित कार्यसञ्चालन गर्ने गराउने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-13
आयाेजना स्वीकृत तथा संशोधन सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-13
स्थानीय तहको कार्य संचालन सम्बन्धमा। स्थानीय विकास अधिकारी, (सबै जिल्ला ७५), कार्यकारी अधिकृत महा/उप-महा/नगरपालिका/गाउपालिका (सबै ७४४) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-11
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा। ( स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलय, सबै)। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-11
जानकारी सम्बन्धमा- श्रीमान् महाशाखा प्रमुखज्यूहरु (मन्त्रालय) सबै/ श्रीमान् महानिर्देशकज्युहरु सबै। बोधार्थ: स्था.वि.अ.हरु सबै/कार्यकारी अधिकृतहरु सबै सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-10
प्रेस विज्ञप्ति सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-10
गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण | संघीय मामिला महाशाखा अन्य 2017-03-10
श्रोतको सुनिश्चितता गरिएका योजनाहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा | (जि.वि.स. सबै, न.पा. सबै) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
आवश्यक तयारी गर्ने सम्बन्धमा | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै ) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
जिल्ला कार्यालय नछोड्ने बारे | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
सघन अनुगमनको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
श्रोतको सुनिश्चिता सम्बन्धमा । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
वारुणयन्त्र सन्चालन तालीम सम्बन्धमा । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
वारुणयन्त्र सन्चालन तालीम सम्बन्धम । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारे | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
प्राविधिक आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
जिल्ला परिषद् वैठक सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
केन्द्रीय अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धमा - विभाग सबै/जिविस सबै/ (महा/उप महा/न.पा) सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
बैदेशिक मनोनयन विवरण | जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-03-06
DPMAS को सर्भैक्षण फारम भर्ने सम्वन्धमा - जिविस सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
विकेन्द्रीकरण प्रवर्दन पुरस्कारका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना। विकेन्द्रीकरण शाखा अन्य 2017-03-06
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-05
सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउने संबन्धमा। (विवरणको नमुना र पठाउने ठेगाना सहित) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-05
आन्तरिक प्राविधिक परिक्षण गर्नका लागि १५ दिने पुन प्रस्ताव आवाहनको सुचना | पूर्वाधार विकास महाशाखा वोलपत्र 2017-03-05
निर्देशन सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/उपमहा/नगररपालिका कार्यलयहरु सबै /जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-03
आयोजान स्वीकृत तथा संशोधन सम्बन्धमा-उल्लिखित नगपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-03-03
निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महाशाखा सबै/विभाग सबै/आयोग,समिति, प्रतिष्ठान सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा सबै/विभाग सबै/आयोग,समिति, प्रतिष्ठान सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
पुन ताकेता : अनुगमन विवरण उपलव्ध गराउने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/आयोजना सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
सौर्य सडक वत्ती सम्बन्धमा-उल्लिखित उपमहा/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउने संबन्धमा। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
गाँउपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम - ( स्थानीय विकास अधिकारी - काठमाण्डौं उपत्यकाका सबै जिविसहरु, कार्यकारी अधिकृत काठमाण्डौं उपत्यकाका सबै नपाहरु ) संघीय मामिला महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविस र नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ फागुन १५) । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-01
आयोजना संचालन तथा संशोधनका लागि सहमति दिइएको- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-26
बैदेशिक अध्ययन छात्रवृति (Australia Awards Scholarship 2018) सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-26
इन्जिनियरहरुको नाम दर्ता तथा नाम दर्ता नम्बर राख्ने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/नगरपालिका कार्यालय सबै /गाविसको कार्यालय सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-26
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-02-26
कार्यालय आबद्धता ( Internship) सम्बन्धी परिचयपत्र -उल्लिखित जिविस/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-26
वाग्मती सरसफाई महाअभियानको व्यवस्था मिलाउने वारे -काठमाण्डौ महानगरपालिका/ ललितपुर उपमहा नगरपालिका/फोहर मैला ब्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र लिलतपुर र उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-26
स्पस्ट पारिएको सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-23
एकिकृत सम्पत्तिकर अभिमुखिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि पठाउने -श्री नगरपालिकाको कार्यालय २०। स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-22
मूल्य निर्धारण समिति सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-22
आ.व. २०७३/०७४ को जिल्ला परिषद सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-21
ICT Volunteer खटाउने सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-21
आयोजना स्वीकृत तथा संशोधन सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-21
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ फागुन ९) । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-21
सहभागिता सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु-उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु/कार्यकारी अधिकृतहरु- उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-02-21
सहभागिता सम्बन्धमा-स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/ योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत उल्लिखित जिल्लाहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-20
गा.वि.स.सचिवहरुलाई अन्यत्र सरुवा भै जान सहमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-02-20
बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धमा-विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै / जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-19
सूचना फारमको विवरण पठाउने बारे -स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू, जिविसको कार्यालयहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-19
अध्ययन फाराम भरी पठाइदिने बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-19
सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - समिति/प्रतिष्ठान/आयोजना/कार्यक्रम/जिविस/नपा/विभाग सबै, उल्लेखित शाखाहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-17
जानकारी सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/समिति, प्रतिष्ठान, आयोग सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-02-17
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-17
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-02-17
प्रेस बिज्ञप्ती (सङ्घीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय निकाय ट्रेड यूनियन संयुक्त समन्वय समिति बीच सात बुंदे सहमति-२०७३-११-०५) | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-16
PPIS कार्यशालामा सहभागतिा बारे - उल्लेखित कार्यक्रमहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-02-16
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-16
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-16
स्थानीय विकास कोष निष्कृय रहेको बारे- जिविसको कार्यालयहरु ७४ (काठमाडौं बाहेक) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-15
आयोजना संचालन तथा संशोधनका लागि सहमति दिइएको- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-15
प्रगति सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-15
उपस्थित हुने सम्बन्धमा-महाशाखा सबै/विभाग सबै/जिविसको कार्यालय सबै /महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा- विभाग सबै /जिविसको कार्यालय सबै /महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
स्थानीय निकायको सूचना प्रविधि सहयोग पेज सँग सम्बन्धी सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा अन्य 2017-02-14
आन्तरिक प्राविधिक परिक्षण बारे -जिविसको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
सम्परीक्षण सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-13
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-13
प्रेस विज्ञप्ति (२०७३।११।१) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-12
आवश्यक समन्वय गर्ने सम्बन्धमा- श्री स्थानीय विकास अधिकारीहरु-जिविसको कार्यालयहरु सबै/श्री कार्यकारी अधिकृतहरु-महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-12
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-12
आन्तरिक प्राविधिक परिक्षण गर्नका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी । पूर्वाधार विकास महाशाखा अन्य 2017-02-12
विकास समितिको निर्देशन सम्बन्धमा- महाशाखाहरु (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु (काठमाडौं उपत्यका भित्रका) सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-10
विज्ञापन कर सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-10
कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना वारे- महाशाखा सबै/समिति/आयोग/प्रतिष्ठान सबै/जिविसको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-09
राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- महाशाखा प्रमुख/शाखा प्रमुख सबै (मन्त्रालय)/स्था.वि.अ.(जिविसको कार्यालयहरु) सबै/कार्यकारी प्रमुख (महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु) सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-09
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
BCC Material सम्बन्धी मिति २०७३-१०-२६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित | ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2017-02-08
नगरयातायात गुरुयोजना सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
सहभागीता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-07
प्राविधिक नियुक्तिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-07
आ.व. ७३/७४ को आर्थिक सर्भेक्षणको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्वन्धमा - विभाग/आयोग/आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-07
२१७ नगरपालिकाहरुको नाम, वडा, संख्या , जनसंख्या | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) अन्य 2017-02-07
प्रेस बिज्ञप्ती | (२०७३ माघ २४ गते गा.वि.स. हकहित संरक्षण केन्द्र र मन्त्रालयबीच आठ बुंदे सहमति ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-06
निर्णयको कार्यान् गर्ने/ गराउने सम्बन्धमा | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
LMBIS तालिममा सहभागीता सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
निर्देशन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
DDCFAMP संचालन सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-२३ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-05
सहभागिता सम्बन्धमा -स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/ कार्यकारी अधिकृत ज्यू उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै / उपमहा/नगरपालिका कार्यलयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-03
सहभागिता सम्बन्धमा-स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/कार्यकारी अधिकृत ज्यू उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यलयहरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-03
स्थानीय तह शाासन सम्बन्धी विधेयकको मसौदामा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -स्थानीय विकास अधिकारी हरु सबै / कार्यकारी अधिकृतहरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-03
आयोजना स्वीकृत तथा संशोधन सम्बन्धमा - उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-03
सहभागी गराउने सम्बन्धमा - जिविसको कार्यालय सुर्खेत र धनगढी । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-03
सहभागिता सम्बन्धमा-स्थानीय विकास अधिकारीज्यू/कार्यकारी अधिकृतज्यू उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु / नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-02
प्रेश बिज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-02
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-02
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै / महा/उपमहा/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-01
एकिकृत सम्पत्तिकर अभिमुखिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि पठाउने -श्री नगरपालिकाको कार्यालय ६ । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-31
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-31
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-31
आयोजना सञ्चालन गर्न सहमती दिइएको -उल्लिखित उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-30
Heavy Metals तथा अन्य chemicals हरुको मापदण्ड बारे जानकारी तथा कार्याथ सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-30
एक जिल्ला एक फोहर मैला बिसर्जनस्थल ( Landfill site ) को अबधारणा अनुरुप कार्य गर्ने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/ उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-27
पेश्की फर्छौट सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-27
न्यूनतम कागजात तथा विवरणहरु स‌ंलग्न गरी पठाउने सम्बन्धमा- कृषि सडक विभाग/जिविस कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-27
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-१४ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-27
निजामति पुरस्कार सम्बन्धमा-महाशाखा/विभाग/जिविसको कार्यालयह सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-26
निर्देशन सम्बन्धमा-उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-26
शहिद दिवस २०७३ मा सहभागि हुने सम्बन्धमा (सम्पूर्ण कर्मचारीहरु) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-26
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-१२ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-25
पुन ताकेता : अनुगमन विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/आयोजना सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-24
सामूदायिक विकास कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक वा प्रतिनिधिलाई सहभागि गराउने सम्बन्धमा - उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै । सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-24
केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णय कार्याान्वयन एवं प्रतिवेदन सम्वन्धमा - जिविस सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-24
आ.व. ७३/७४ को सघन अनुगमन सूचकको फारम अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-24
सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालय महाेत्तरी सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-23
सहभागिता सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/कार्यकारी अधिकृत ज्यू उल्लिखित जिविस/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-22
सहभागिता सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/कार्यकारी अधिकृत ज्यू उल्लिखित जिविस/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-22
सहभागिता सम्बन्धमा -स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/कार्यकारी अधिककृत उल्लिखित जिविस र नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-20
सहभागिता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-20
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-20
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-19
UN Public Service Awards (UNSPA) को सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-18
सहभागिता सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु-उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु/कार्यकारी अधिकृतहरु- उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-17
निर्देशन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय, काठमाडौं/बोधार्थ तथा कार्यार्थ: बाँकि सबै जिविसको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-17
उपस्थिति सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) अन्य 2017-01-17
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा- श्री स्थानीय विकास अधिकारीहरु, जिविसको कार्यालय-महोत्तरी/सिरहा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-01-17
NTC को Post-paid Sim सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-16
स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा-उल्लिखित उपमहा/नगरपालिका कार्यलयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-16
पंजिकरण तर्फका कर्मचारीहरुको पदस्थापना,सरुवा र विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-16
घटना दर्ता एेन बारे सुझाव पठाई दिन हुन - जिविस/महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका सबै मन्त्रालय अन्य 2017-01-15
सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा :उल्लिखित जिविसको कार्यलयहरु सबै । सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-15
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-15
अनुगमन विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/आयोजना सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-01-13
website मा सूचनाहरु अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा-विभाग/आयोग/प्रतिष्ठानहरु सबै,जिविसको कार्यलयहरु सबै,महा/ उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-13
कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै (२१७) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-12
विवरण पठाइदिनु हुन- विभागहरु सबै, आयोजना/परियोजना/कार्यक्रमहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-12
लेखा परीक्षण सम्बन्धमा- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-12
निर्देशिका अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-11
आयोजना संचालन गर्न थप निर्देशन दिइएको- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-11
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-०९-२६ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-10
आयोजना स्वीकृत तथा संशोधन सम्बन्धमा - उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-10
बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-10
काज फिर्ता सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-10
विवरण उपलब्ध गराइनदिने सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-09
निर्णय कार्यान्वयन बारे- जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-08
ग्रामीण पहुंच कार्यक्रम (RAP-3) को बैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको स्था.वि.अ. तथा प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-08
उल्लिखित समीक्षा बैठकहरुमा सहभागी हुने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-08
आयोजना संचालन गर्न निर्देशन तथा सहमति दिइएको -महा/उपमहा/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-05
गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम तर्फका सामाजिक परिचालक नियुक्ती बारे-जिविसको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-05
आ.व. २०७३/७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम (बजेट बक्तव्य) को कार्ययोजना कार्यान्वयन र सो को प्रगति सम्बन्धमा - महाशाखा सबै/विभाग सबै/वित्तिय आयोग । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-04
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-04
जानकारी दिने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-03
निर्णय प्रतिलिपी पठाएको बारे । पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-02
कर्मचारी विवरण अध्यावधिक गरि web site मा राख्ने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै / महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-02
साेलार सडक वत्तीको स्पेशिफिकेसन बारेमा -महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-02
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-01
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना /कार्यक्रमहरुको Digital Copy उपलब्ध गराउने बारे - जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-01
निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-29
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-12-29
भवन निर्माण मापदण्ड निर्माणका लागि TOR उपलब्ध गराइएको -उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-29
८ औं सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन एवं प्रगति सम्बन्धमा - कर्मचारी प्रशासन/आर्थिक प्रशासन शाखा,आयोजना/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-29
नगरपालिकाका निर्णयहरु सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-28
ठूला पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा - महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-28
प्राविधिक नियुक्तिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-27
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनाैट भएका योजना /कार्यक्रमहरु website मा राख्ने सम्बन्धमा - स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-27
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको (MSNP) कार्यान्वयन तथा बजेट माग गर्ने सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-27
सामाजिक परिचालक परिचालन सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-27
जनसहभागिता आधारित साैर्य सडक वत्ति कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धमा -महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-26
आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गरिदिनुहुन - उल्लिखित जिल्लाा विकास समितिको कार्यालयहरु सबै । वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-26
मिति २०७३/९/१० गते हुने मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्बन्धमा - समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै। अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-12-24
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना/कार्यक्रमहरु Website मा राख्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
IUDP को TOR पठाइएको सम्बन्धमा- उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ पौष ८) । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-23
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै/ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा -कार्यकारी अधिकृतज्यू उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
योजना माग गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा -जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दी । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
सहभागिता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-22
आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठक बारे - समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै। अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
पूंजीगत खर्च बृद्धि र समय खर्चमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
निर्णय पठाइएको (आयोजना/कार्यक्रमको पूर्व स्वीकृति लिने सम्बन्धमा)- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
निर्णय उतार गरी पठाइएको- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
निर्णय पठाइएको (जस्तापाता खरिद सम्बन्धमा)- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
दरवन्दी प्रमाणित सम्बन्धमा -उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु (जिविसको कार्यालयहरु सबै) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
आयोजना संचालन गर्न सहमती दिइएको सम्बन्धमा -उल्लिखित उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-20
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ पौष ५ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-20
आ.व.२०७४/७५ को बजेट सिलिङ सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
National conference on Municipal Finance सम्बन्धी कार्यक्रम । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
निर्णय पठाइएको- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा - उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
समन्वय गरिदिने बारे- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
एकीकृत शहरी विकासका लागि परियोजना प्रस्ताव (इच्छापत्र) पठाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-18
बोर्ड बैठकका निर्णय सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-18
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ पौष ३) । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-18
सौर्य सडकबत्ती जडान कार्य सम्पन्न गरी प्रगति विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-16
आयोजना संचालन गर्न सहमति दिइएको- उल्लिखित ६० नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-16
रकम बाडफाँड गरिएको सम्बन्धमा -उल्लिखित नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-16
आ.व.२०७२/७३ को अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-15
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमको विवरण पठाउने सम्बन्धमा - जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-15
बैठकमा सहभागी भई दिनुहुन- कार्यकारी अधिकृतहरु (ललितपुर उ.म.न.पा., भक्तपुर न.पा. तथा बुढानिलकण्ठ न.पा.) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-15
बसपार्क तथा सार्वजनिक यातायातमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-15
आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक प्रगतिको ताकेता सम्बन्धमा - समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै, श्री केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-14
सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-12
सामाजिक परिचालकहरुलाई स्थलगत सर्वेक्षण गर्न परिचालन गर्ने- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-12
नतिजामा आधारित बहु-क्षेत्रीय पोषण योजना सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-12
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ मंसिर २७ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-12
स्वशासन पत्रिका, ४३ औं अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2016-12-11
मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि कर्मचारीहरु खटाउने सम्बन्धमा - जिविसको कार्यालयहरु सबै/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-11
जानकारी सम्बन्धमा- महाशाखाहरु सबै/शाखाहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु (हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट र बाजुरा) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-12-09
प्रेस बिज्ञप्ती (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ मार्ग २४ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-09
विवरण पठाउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-09
आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै। नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-09
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-08
सहभागिता सम्बन्धमा -स्थानीय विकास अधिकारी, उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-08
विवरण पठाउने सम्बन्धमा-महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-08
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि क्षेत्रिय अनुगमन तथा मूल्याङकन अधिकृत(इन्जिनियर) पदको नतिजा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-12-07
३७ औ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकको निर्णयको प्रगति एवं चाैमासिक प्रगति सम्बन्धमा -उल्लिखित शााखाहरु स्थानीय विकास मन्त्रालय/कृषि सडक विभाग ,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग र आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिषठान सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-07
प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालय बर्दिया र उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-06
वर्णानुक्रमअनुसार लिखिल परीक्षामा सफल उमेदवारहरुको नामावली । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-12-06
पुनर्लाभ योजना निर्माण सम्बन्धमा- श्री जिविसको कार्यालय, नुवाकोट/श्री UNDP Nepal योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-05
कामकाज गर्न तोकिएको- श्री शिक्षा मन्त्रालय, बोधार्थ: जिविसको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-05
प्रेस विज्ञप्ति- निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता (२०७३ मार्ग २०) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-05
सहभागिता सम्बन्धमा - उल्लिखि उपमहा/नगरपालिकाका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष/महासचिव/ कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-05
सहभागिता सम्बन्धमा- स्था.वि.अ., जिविसको कार्यालयहरु- धादिङ, रसुवा र नुवाकोट । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-04
बैदेशिक सहायतामा संचालन हुने आयोजनाहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -शाखाहरु सबै/ पंजिकरण विभाग/कृषि सडक विभाग/आयोग/ समिति/प्रतिष्ठानहरु सबै । वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-04
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ मंसिर १९ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-04
निर्णय पठाइएको सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-02
शीतलहर पूर्व तयारी सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-02
तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु (डडेलधुरा, बैतडी, अछाम, बझाङ्ग, बाजुरा) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-02
प्रेस विज्ञप्ति- निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता (२०७३ मार्ग १७) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-02
वार्षिक आर्थिक विवरण सम्बन्धमा- उल्लिखित २५ नगरपालिकाको कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-01
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/समिति,प्रतिष्ठान, आयोग सबै/जिविसको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-01
आ.व. २०७२/७३ को सघन अनुगमन विश्लेष्णात्मक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-11-30
पुरस्कार रकम सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-11-30
जानकारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लाहरु । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-30
सघन अनुगमनको पृष्ठपोषणबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय निकायहरुकोलागि निर्देशन सम्वन्धमा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-11-29
अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा- सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू भएका उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-11-29
परिपत्र सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-29
पक्की सडक/पक्की नाला/पक्की ढल निर्माण सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-11-28
विवरण पठाउने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/आयोजनाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-28
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-28
आ.व. २०७४/७५को जिल्ला स्तरीय बजेट सिलिङ्ग सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै/कार्यक्रम/आयोजनाहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-28
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-27
पूर्व स्वीकृति दिने सम्बन्धी मापदण्ड- विभागहरु सबै, समिति/प्रतिष्ठान/आयोगहरु सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-27
पुनर्लाभ योजना निर्माण सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-27
गाविसहरुले केन्द्रबाट नै सेवा प्रवाह गर्ने गराउने- भूकम्प प्रभावित १४ जिविसको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-27
आ.व. २०७३/७४को प्रथम चौमासिक प्रगति WBRSमा प्रविष्ट गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-25
क्षेत्रिय अनुगमन तथा मूल्याङकन अधिकृत ( इन्जिनियर) पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ,सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-11-25
कार्यक्रममा भाग लिने बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-25
National Conference मा सहभागि हुने सम्बन्धमा -स्थानीय विकास अधिकारिज्यू / कार्यकारि अधिकृतज्यू काठमाण्डौ ,भक्तपुर र ललितपुर । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-25
सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन एवं प्रगति सम्वन्धमा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-24
आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण उपलव्ध गराइदिने बारे - समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-24
पत्र पठाइएको सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग योजना शाखा अन्य 2016-11-24
तालिम सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-11-24
पेश्की फर्छ्यौट सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-23
कर्मचारीहरुको विवरण पठाउने बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै (२१७) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-23
आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण उपलव्ध गराइदिने बारे । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-23
निर्देशन सम्बन्धमा- महाशाखाहरु सबै/विभागीय प्रमुखहरु सबै/स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै/कार्यकारी अधिकृतहरु सबै मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-11-23
सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति गठन कार्ययोजना सम्बन्धमा - भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका जिविस/ महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-22
सहमति सम्बन्धमा . योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-22
निर्णयहरु पठाइएको सम्बन्धमा-महाशाखा सबै/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-21
उच्चशिक्षा छात्रवृति सम्बन्धी सूचना । समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-21
भूकम्प पछिको पुननिर्माण सम्बन्धमा हालसम्म भएको प्रगति र अव गर्नुपर्ने काम सम्बन्धी छलफलमा उपस्थिति सम्बन्धमा - उल्लिखित १४ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीज्यू / कार्यकारी अधिकृत हरु । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-21
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महाशाखा सबै/विभागहरु सबै/आयोजना,कार्यक्रम,समिति,प्रतिष्ठान सबै/जिविसको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-21
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-21
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-20
कार्यशाला गोष्ठीमा भाग लिने सम्बन्धमा - महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-20
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे- उल्लिखित ३८ नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-20
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे- उल्लिखित ३७ नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-20
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे- उल्लिखित ४३ नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-20
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे- उल्लिखित ४१ नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-20
सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत क्रियाकलाप संशोधन सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-18
सहभागिता सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय, महोत्तरी सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-18
सहभागिता सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय, सिन्धुली सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-18
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको (MSNP) कार्यान्वयन सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-18
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट व्यवस्थापिका संसदमा मिति २०७३ भदौ २३ मा गर्नु भएको २८ बुँदे सम्वोधनको कार्ययोजना कार्यान्वयन एवं प्रगति प्रतिवेदन गर्ने बारे । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-17
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-17
व्यवस्थापिका संसद विकास समितिको पत्रको जानकारीका सम्बन्धमा- ताप्लेजुङ, इलाम, पांचथर र सो अन्तर्गतका नगरपालिकाहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-17
निजामती सेवा दिवसका अवसरमा भएको सर-सफाई कार्यक्रमको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-16
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-11-16
आवश्यक निर्देशन एवं समन्वय गर्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-16
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन् जाने | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-15
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-15
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहारु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-15
Vacancy Announcement मन्त्रालय अन्य 2016-11-15
मौजुदा संगठन,जनशत्ति,भौतिक र वित्तिय स्थितीको अध्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -विभाग सबै,जिविसको कार्यालय सबै,महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालय सबै र आयोग/सचिवालय सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-14
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन)), नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (छैठौ संशोधन), नियमावली, २०५८ बमोजिम आयोजना छनौट गरी पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-11
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुने बारे- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-11
विवरण उपलब्ध गराउने बारे- जिविसको कार्यालय (सबै) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-11
प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर (सीमा क्षे.वि.का. २० जिल्ला) को सहभागिता बारे मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-11-11
प्रेस विज्ञप्‍ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता- २०७३ कार्तिक २५) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-10
NTC Post Paid मोवाइल नम्बर सम्बन्धमा- नगरपालिकाको कार्यालय सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-10
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-11-09
NTC Post Paid मोवाइल नम्बर सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-09
नगरक्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा - महा /उपमहा /नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-11-08
विवरण भरी पठाई दिने बारे । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-07
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि संशोधन सम्बन्धमा ( २० जिल्लाहरु) । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-11-07
विविरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालय सबै,महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-04
अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालय/नगरपालिकाको कार्यालय (तोकिएको समन्वय इकाई अन्तर्गतका ) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-04
आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन-उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-04
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा-उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-11-04
पुर्नलाभ योजना सम्बन्धी गोष्ठी सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालय दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली । योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-04
मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्यक्रम(दावी विरोध समेत) २०७३ संचालनको लागी आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
परामर्श सेवामा लिने सूचना ( सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ) योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा अन्य 2016-11-03
सीमाक्षेत्र वि. कार्यक्रमको अभिमुखीकरण कार्यक्रम ( २० जिल्ला ) योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
१०० दिनको प्रगति उपलब्ध गराइदिने बारे । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-11-03
कामकाज गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-10-28
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-28
तालिमका लागि थप सहभागी छनौट गरिएको बारे - उल्खित जिविसको कार्यालयहरु/ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु / इलाम नगरपालिकाको कार्यलय । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-27
तलब भत्ता सम्बन्धमा - ( क्लष्टर १ ) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-27
तलब भत्ता सम्बन्धमा - ( क्लष्टर २ ) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-27
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-10-27
घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्ति बीच हुने बहाल सम्झौताको ढांचा सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (सबै) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-10-26
नयां सम्पर्क नम्बर बारे- जिविसको कार्यालय (सबै), महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (सबै) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-25
विपद् पश्चात लेखाजोखा तालिम सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु तथा टिकापुर नगरपालिकाको कार्यालय। अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-25
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-25
बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धमा - जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-25
तालिमका लागि सहभागि छनौट गरिएको वारे - उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-24
तालिमका लागि सहभागि छनौट गरिएको वारे - उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-24
मित्रराष्ट्र भारतका महामहिम राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्बन्धमा- उल्लिखित उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-10-23
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-23
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - कार्यकारी अधिकृत, उल्लेखित उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-23
प्रेस नोट | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-21
महालेखा परिक्षकको कार्यालय ५३ औ प्रतिवेदनको प्रक्रिया पठाइ दिने बारे -विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितीहरु सबै,स्थानीयविकास मन्त्रालय,जिविसकव कार्यालयहरु सबै, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-21
निजी आवास पुर्नर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ कार्तिक ४) । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-20
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा वोलपत्र 2016-10-19
गोष्ठिमा सहभागिता सम्बन्धमा -जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरु, प्रदेश नं ७ का सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-19
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यविधि नियमावलीहरू सम्वद्ध राजपत्रको छायाँप्रति ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2016-10-19
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-19
निजी आवास पुर्नर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती (२०७३ कार्तिक १) | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-17
कोचको परिचालन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालय ओखलढुंगा,खोटाङ्ग,उदयपुर,सप्तरी र सुनसरी । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-16
कोचको परिचालन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालय सिराहा,सिन्धुली,रामेछाप,धनुषा र महोतरी । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-16
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-16
काज फिर्ता सम्बन्धि विवरण | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-10-14
जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडकबत्ति कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-10-07
निर्देशन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-07
लेखा परीक्षण गराउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-07
सौर्य सडकबत्ति कार्यक्रमको रकम वांडफांड गरिएको सम्बन्धमा- उल्लिखित १२१ नगरपालिकाहरु । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-10-06
सहभागी मनोनयन गर्ने बारे- प्रदेश नं. १ र २ का सबै जिविस/जि.प्रा.का.कार्यालयहरु/नगरपालिका कार्यालयहरु पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-06
सहभागी मनोनयन गर्ने बारे- जिविस/जि.प्रा.का.कार्यालयहरु (सबै) पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-06
निजी आवास पुर्नर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ असोज २०) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-06
पालो पहरा सम्बन्धमा - जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-06
विकास साझेदारहरुसँगको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यूको सम्वोधन मन्त्रालय अन्य 2016-10-06
विकास साझेदारहरुसंगको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्य मन्त्रीज्यूको सम्वोधन मन्त्रालय अन्य 2016-10-06
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र विकास साझेदारहरुबीच भएको परामर्श बैठक सम्बधि प्रेस विज्ञप्ति एलजीसीडीपी प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-05
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-05
निजी आावास पुर्नर्निमार्णका लागि अनुदान सम्झाैता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-05
प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा- आ.व.२०७२/७३मा सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम संचालन गर्ने नगरपालिकाहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-10-05
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-10-04
३७ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-10-04
जिल्ला नछोड्ने सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-04
भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाहरुको सिकाई अन्तरक्रिया कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुने वारे -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-10-02
यस मन्त्रालय अन्तर्गतका शाखा अधिकृतहरुको सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-10-01
शाखा अधिकृतहरुको पदस्थापन सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
D.E. तथा Engineer हरुको सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
खरिदार सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
नायब सुब्बा सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
उपसचिवहरुको सरुवा सुची | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2016-09-30
प्रदेश नं ४ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-30
प्रदेश नं ५ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-30
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-09-30
गोष्ठिमा सहभागिता सम्बन्धमा -जिल्ला प्राविधिक कार्यालय ललितपुर,रसुवा,सिन्धुपाल्चोक र दोलखा । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-30
अनुदान सम्झौता र गुनासो व्यवस्थापनको कार्य जिम्वेवारी ईञ्जिनियरहरुलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा- केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई/ उल्लिखित जिल्लाका जिविस र नगरपालिकाका कार्यालयहरु । पूर्वाधार नीति समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-29
बालमैत्री स्थानीय शाासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा-स्वास्थ्य सेवा विभाग/ आयुर्वेद विभाग/क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय( ५ वटै) जिल्ला जन /स्वास्थ्य कार्यालय (७५ ) वटै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-29
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-28
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि ) नियमावली २०७१ । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-28
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ( सञ्चालन कार्यविधि ) नियमावली २०५८ । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-28
जानकारी सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु ७३ ( काठमाण्डौ र भक्तपुर बाहेक ) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-09-26
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-26
प्रदेश नं ७ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-26
प्रदेश नं २ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-26
प्रेस विज्ञप्‍ति ( निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली संशोधन भएको सम्बन्धमा) ग्रामीण विकास शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-26
जानकारी सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-26
पदपूर्ति सम्बन्धमा- नगरपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-26
सहभागिता बारे- उल्लिखित जिविसको कार्यालयका स्था.वि.अ.हरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-25
प्रस्ताव पठाउने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-09-23
निर्देशन सम्बन्धमा-महा/उप/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-09-23
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-23
प्रदेश नं १ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-22
प्रदेश नं ६ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-22
विपद् पश्चात लेखाजोखा तालिम सम्बन्धमा-उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-22
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-22
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-22
कार्याशाला गोष्ठीमा सहभागी हुने-कार्यकारी अधिकृत उल्लिखित उप/नगरपालिकाका कार्यालयहरु । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-22
सरुवा हुन चाहेको स्थान खुलाई निवेदन दिने सम्बन्धमा- मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग,जिविसको कार्यालय र नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-21
JDS Scholarship मा प्रतिष्पर्धा गर्न मनोनित कर्मचारी विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-09-21
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-09-21
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-21
भूकम्प प्रभावित घरपरिवार सर्वेक्षण सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसका स्थानीय विकास अधिकारीहरु वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-21
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-20
लेखापरीक्षणको वार्षिक कार्यतालिका संशोधन सम्बन्धमा- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समिति सबै, जिविसको कार्यालय सबै, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-20
भूकम्प पीडितका लागि निजी आवास पुनर्निर्माणका निम्ति अनुदान सम्झौता तथा भुक्तानी सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्देशन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-19
कर्मचारी उपस्थित हुने सम्बन्धमा-महाशाखाहरु सबै/विभागहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु उपत्यका भित्र/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु उपत्यका भित्रका सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-18
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको कार्यालय सम्बन्धमा । मन्त्रालय अन्य 2016-09-18
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-09-18
भाडा निर्धारण निर्देशिका बनाउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्कायालय (सबै), महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु (सबै) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-18
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-18
खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै) वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-18
बेरुजु फछर्यौटको विवरण पठाउने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-16
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-16
प्रदेश नं ३ को आ.व २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-15
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-14
गाविस सचिवहरुको प्रोत्साहन भत्ता मूल्याङ्कनका सुझाव सहित प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-14
बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-09-12
स्थानीय विकास कोषको ऋणपूँजी सम्बन्धमा -७४ जिविसको कार्यालय काठमाण्डौ बाहेक । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-12
सांस्कृतिक झलक प्रदर्शन सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु/काठमाण्डौ महानगरपालिका/ललितपुर उपमहानगरपालिका/भक्तपुर नगरपालिका लगायत उपत्याकाका नजिकका अन्य नगरपालिकाहरु । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-12
संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा - जिविसको कार्यालय सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-12
बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको कार्यतालिका संशोधन गरिएको सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-09-12
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-12
MTMP Report बारे- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-11
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-11
विवरण उपलब्ध गराई दिने बारे- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-11
समन्वय/सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा‍- जिविसको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-09-11
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-09
e-procurement तालिमको लागि सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा-उल्लिखित नगरपालिकाका कार्यालयहरु । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-09-09
e-procurement तालिमको लागि सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा-उल्लिखित नगरपालिकाका कार्यालयहरु । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-09-09
निजामती सेवा दिवसका अवसरमा भएको सरसफाइ कार्यक्रमको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-09
३ दिन भित्र कार्य सम्पन्न गरी आयोगको काममा सहयोग पुर्याउने सम्बन्धमा-स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकि सबै जिल्ला । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-09
बेरुजु फछयौट,कार्ययोजना र मार्गदर्शन सम्बन्धमा -विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै ,जिविसको कार्यालयहरु सबै,जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-09
बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा - ( जिविस ,जिप्रका , महा/उपमहा/नगरपालिका ) सबै | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-09-08
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-09-08
बार्षिक समीक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण तयारी सम्बन्धमा - महा/शाखाहरु सबै,विभागहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-09-08
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-08
करारका इन्जिनियरहरुबाट अनुदान सम्झौता गराउने सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-06
स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसका स्था.वि.अ.हरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-05
तालिमका लागि सहभागी छनौट गरिएको बारे‍- पत्रमा उल्लिखित जिविस/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय/नगरपालिका कार्यालयहरु पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-05
दमकल बुझिलिने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाहरु अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-05
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-05
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-05
निजामती सेवा दिवस २०७३ सम्बन्धमा- महाशाखाहरु सबै/विभागहरु सबै/आयोजना,समिति,प्रतिष्ठान,आयोग सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-05
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-09-05
लैंगिक उतरदायी बजेटको विधी अबलम्बन सम्बन्धमा | योजना शाखा अन्य 2016-09-04
गाविस संग सरकार कार्यक्रम सम्बन्धमा | योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-04
१४ औं योजना नतिजा खाका समबन्धमा | योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-09-04
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-02
एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धमा- उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-09-02
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-09-01
निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धमा -डोलिडार,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग,जिविसको कार्यालयहरु सबै , महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-31
निजामति सेवा दिवस सम्बन्धमा-महाशाखा सबै/विभागहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-31
Lab technician तालिमका लागि थप सहभागि छनौट गरिएको तथा तालिम स्थल परिवर्तन गरिएको- जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु बाँके /गुल्मी/स्याङ्जा । पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-31
कार्यसम्पादन करारको सम्झौता गरी पठाउने - उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-08-31
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-31
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-31
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-30
निजामती सेवा दिवश २०७३ को कार्यक्रम सम्बन्धमा -विभागहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-29
सहभागिता सम्बन्धमा-विभागहरु सबै,जिविसका कार्यालयहरु सबै र महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-29
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-29
मन्त्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति पठाउने मिति सच्याउने बारे -शाखाहरु सबै र विभागहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-29
निजामति सेवा दिवस मनाउने सम्बन्धमा-महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-08-29
निजी आवास पुनर्निमाणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-29
सुची दर्ता लिस्ट - २०७३्/२०७४ कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-08-28
मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्यनको प्रगति पठाउने बारे - शाखाहरु सबै,विभागहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-28
निजी आावास पुर्नर्निमार्णका लागि अनुदान सम्झाैता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-28
कार्यशाला गोष्ठिमा सहभागी हुने -कार्यकारी अधिकृत उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-28
कार्यशाला गोष्ठिमा सहभागी हुने -कार्यकारी अधिकृत उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-28
कार्यन्वयन कार्ययोजना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा-महाशाखाहरु सबै,विभागहरु सबै र प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/समिति सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-28
सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्यन सम्बन्धमा-महाशाखा सबै,विभाग सबै र समिति /प्रतिष्ठान/आयोजना/कार्यक्रम सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-28
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-26
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-08-26
Project Management तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धमा- कार्यकारी अधिकृतज्यू ,उल्लिखित नगरपालिकाका कार्यालयहरु । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-26
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-26
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-24
तालिमका लागि सहभागी छनौट गरिएको बारे‍- उल्लिखित जिविस/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय/नगरपालिका कार्यालयहरु पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-24
कार्यसम्पादन सम्झौताको स्वमूल्यांकन गरी पठाउनेे बारे- उल्लिखित ३२ जिविसको कार्यालयका स्थानीय विकास अधिकारीहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-24
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा वोलपत्र 2016-08-24
सघन अनुगमनबाट देखिएका विषयहरुको प्रतिवेदन तयार गर्दा समेटिनुपर्ने बिषयहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-24
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-24
पदपूर्ति समितिको सदस्य सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-24
टाेल विकास संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबे। नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-08-23
तालिमका सहभागीहरुको थप नामावली बारे- पत्रमा उल्लिखित जिविसको कार्यालय/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय/नगरपालिकाको कार्यालयहरु पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-23
कार्यसम्पादन करारको प्रगति पठाउनेे- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-08-23
निजी आावास पुर्नर्निमार्णका लागि अनुदान सम्झाैता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-23
आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक - प्रेस विज्ञप्ती अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-22
आवश्यक कारवाही गर्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयका स्थानीय विकास अधिकारीहरु विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-22
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-08-22
PPIS software कार्यान्वयन ल्याउने बारे -पहिलाे प्राथमिकता प्राप्त अायाेजना /कार्यक्रम P1 सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-21
तालिममा सहभागी हुने बारे- पत्रमा उल्लिखित जिविसको कार्यालय/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय/नगरपालिकाको कार्यालयहरु पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-17
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-17
आ.व.२०७२/७३को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठक बारे - अायोग/समिति/प्रतिष्ठान/केन्द्र/क्रार्यक्रमहरु/आयोजनाहरु सबै/डोलिडार । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-17
म्याद थप गरिएको - श्री स्थानीय पुनर्संरचना प्रावाधिक सहयोग समिति (सबै ७५ जिल्ला) संघीय मामिला महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-17
अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालय र नगरापलिकाका कार्यालय ( तोकिएको क्षेत्रिय समन्वय इकाई अन्तर्गतका) । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-17
प्रेस बिज्ञप्ती | (स्थानिय तहको पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगबाट हाल सम्मको प्रगति प्रस्तुती बारे ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-16
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-16
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सबै/नपाको कार्यालय सबै अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-15
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ; उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-15
निजामती सेवा दिवस सम्बन्धमा -डोलिडार,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग,जिविसको कार्यालयहरु सबै , महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-15
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-08-15
तालिममा सहभागि हुने वारे -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु,जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु र नगरपालिकाका कार्यालयहरु । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-15
जरिवाना सम्बन्धमा -डोलिडार,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग,जिविसको कार्यालयहरु सबै र महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-15
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-15
पुस्तकालय दिवस, २०७३ मनाउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-15
सामाजिक परिचालकको सेवा करार सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयरु सबै । सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-14
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-08-14
निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा- महाशाखाहरु सबै/विभागहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-14
लेखा परीक्षण एवं सम्परिक्षण सम्बन्धमा -विभाग/आयोजना/ क्रार्यक्रम/समितिहरु सबै ,जिविसको कार्यालयहरु सबै र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-14
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-14
परियोजनाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - विभाग सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-14
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-12
सूचना अधिकारीको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/आयोजना/परियोजना/कार्यक्रम सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-12
मनोनयन स्वीकृत सम्बन्धमा . जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-11
परिपत्र सम्बन्धमा - महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-11
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-11
कार्य सम्पादन संझौताको मूल्याङकन गरी पठाउने-स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू,उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु बाहेकका ६५ वटा । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-10
नक्शा पास तथा भवन निर्माण मापदण्ड सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-08-10
रमाना सम्बन्धमा- मन्त्रालयको महाशाखाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-10
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-10
निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरण सम्बन्धमा- उल्लिखित ११ जिविसको कार्यालयहरु योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-10
जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-08-09
परिपत्र सम्बन्धमा - जिविसको कार्यालयहरु सबै । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-09
सिटोरल दर्ता तथा तलवी प्रतिवेदन पारित सम्बन्धमा -डोलिडार,पंजिकरण विभाग,जिविसको कार्यालयहरु सबै,महा,उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-09
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-08
कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धमा- महाशाखाहरु सबै/विभागहरु सबै/आयोजना, कार्यक्रम, समिति, प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-08
संयुक्त वडा कार्यालय संचालन सम्बन्धमा- नयाँ नगरपालिकाहरु १५९ मात्र । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-08-08
स्थापना दिवस मनाउने सम्बन्धमा -उल्लिखित नगरपालिकाका कार्यालयहरु । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-08-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-08
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-08
LGCDP Focal Person हरुको तालिम सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-08-07
WBRSमा वार्षिक प्रगति विवरण Entryगर्ने सम्बन्धमा-महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-08-07
सम्पत्ति विवरणसम्बन्धमा -डोलिडार,पंजिकरण विभाग, जिविसको कार्यालय सबै ,महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-07
MTMP प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने वारे । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-07
कार्यशाला गोष्ठी सम्बन्धमा - वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय तथा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-05
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-05
आ.व.२०७२/७३ को क्षेत्रियस्तर समीक्षा गोष्ठीको वार्षिक प्रगति विवरण वारे -जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-04
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-04
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-08-03
सहभागि मनोनयन गर्ने बारे- उल्लिखित जिविस तथा नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-03
सर्वेक्ष फाराम भरीपठाउने सम्बन्धमा -उल्लिखत नगरपालिकाकव कार्यालयहरु । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-03
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-03
गा.वि.स. सचिवको प्रोत्शाहन भत्ता मूल्यांकन प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय ७३ (काठमाडौं र भक्तपुर बाहेक) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-03
जानकारी सम्बन्धमा-जिविस सबै,नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै र विभागहरु सबै । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-08-02
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-02
छलफल कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-08-01
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-08-01
प्लास्टिक तथा पोलिप्रोपिलिन झोला प्रतिबन्ध र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-31
छानविन प्रतिवेदनको ढाँचा सम्बन्धमा-महाशाखा /शाखा सबै ,जिविस सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-31
उपभोक्ता समिति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-07-31
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-31
वाग्मती सरसफाई अभियान र फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रम संक्षेप वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-07-31
अभिमुखिकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा -कार्यकारी अधिकृत, नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-07-28
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - जिविसको कार्यालयहरु सबै र महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-28
विपद्को ब्यवस्थापन बारे -डोलिडार,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग,जिविसको कार्यालयहरु सबै,महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहर सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-28
बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा तेश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति WBRS मा प्रविष्टि सम्बन्धमा - जिविसको कार्यालयहरु सबै,जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-28
ICT Volunteer हरुको करार सेवा सम्बन्धमा थप जानकारी एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-28
जानकारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-07-27
दोश्रो बातावरणमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-27
बातावरणमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-27
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रगति विवरण सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-07-27
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-27
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-07-26
कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-26
मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति पठाउने बारे- मन्त्रालयको शाखाहरु सबै, विभागहरु सबै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-26
बागमती नदी सरसफाई अभियान तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठक- उल्लिखित ३ जिविसहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-07-26
बागमती नदी सरसफाई अभियान तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठक वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-07-26
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-26
आवश्यक कार्यान्वयन वारे -स्थानीय विकास अधिकारी उल्लिखित जिविसका कार्यालयहरु । वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-26
नयाँ तलवमान सुविधम सम्वन्धमा -डोलिडार,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग,जिविसको कार्यालयहरु सबै , महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै,आयोग/ समिति /प्रतिष्ठना/आयोजना/परियोजना/ कार्यक्रम सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-26
बैदेशिक मनोनयन विवरण । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-07-26
खर्च नभै बाँकी रहेको रकम निकासा फिर्ता सम्बन्धमा -नारायण न.पा.लगायत सबै नगरपालिकाहरु तथा जिविसका कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-26
छायाँ प्रति आवश्यक कार्यार्थ पठाईएको सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-25
मन्त्रालयको मुख्य - मुख्य कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा अन्य 2016-07-25
दिक्षान्त सहभागी हुने सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2016-07-25
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-25
जिल्ला उद्यम विकास समितिको Rapid and Micro Assessment सम्बन्धमा - लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागु भएका जिविसका कार्यालयहरु सबै । विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-24
आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे -स्थानीय विकास मन्त्रालय, आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै,डोलिडार,अनुगमन वातावरण तथा प्रविधि शाखा र केन्द्रिय पंजिकरण विभाग । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-24
MTMP बारे-६९ नगरपालिकाको कार्यालय ( संलग्न लिस्ट वमोजिम ) पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-24
ताकेता सम्बन्धमा -सौर्य सडक वत्तीकार्यक्रम संचालन भएका ९६ नगरपालिकाका कार्यालयहरु । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-07-24
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-24
आजिवियो तथा पुर्नलाभ तथा पुर्ननिमार्ण योजना सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-22
WBRS मा वार्षिक प्रगती विवरण प्रवृष्ट गराउने बारे - जिविसको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-22
कार्य सम्पादन सम्झौताको मुल्याङकन गरी पठाउने- स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू, जिविसको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-22
स्थानीय रुपमा स्थापित संरचनालाई सुदृढ,सक्षम र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-22
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-22
प्रगती विवरण उपलब्ध गराउने बारे -उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु। पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-21
प्रगती विवरण उपलब्ध गराउने बारे -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-21
प्रगती विवरण उपलब्ध गराउने बारे -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-21
आ.व.२०७२/७३ वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे -स्थानीय विकास मन्त्रालय शाखाहरु सबै, डोलिडार, केन्द्रिय पंजिकरण विभाग । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-21
रा.प.तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-21
ताकेता गरिएको सम्बन्धमा - महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-07-21
चौधौ योजना संग सम्बन्धित विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन - स्थनीय पूर्वधार विकासतथा कुषि सडक विभाग,केन्द्रिय प‌ंजिकरण विभाग, आयोजना/कार्यक्रम/ समिति र प्रतिष्ठान सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-21
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-21
जिविस र नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-20
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-20
महा शाखा सबै स्थानीय विकास मन्त्रालय,डोलिडार, केन्द्रिय पंजिकरण विभाग,आयोजना/कार्यक्रम,समिती र प्रतिष्ठान सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-19
परियोजनाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - महा शाखा सबै स्थानीय विकास मन्त्रालय, डोलिडार, केन्द्रीय पंजिकरण विभाग, आयोजना/कार्यक्रम/समिती प्रतिष्ठान सबै, जिविस सबै, महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-19
बैदेशिक मनोनयन विवरण । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-07-19
नीति समन्वय समितिको बैठक सं. १२- २०७३/३/ २६ मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-07-19
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-19
ICT Volunteer को करार सेवा सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2016-07-18
उपभोक्ता समितिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-18
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-07-18
प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -जिविसकव कार्यालय, बर्दिया र उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-07-18
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/ उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन