कार्य सम्पादन मूल्याङकन सम्बन्धमा- महाशाखा प्रमुख ज्यू सबै, स्थानीय विकास मन्त्रालय, महानिर्देशक ज्यू ,केन्दीय पंजिकरण विभाग, डोलिडार,स्थावि अधिकारी ज्यू, जिविसको कार्यालयहरु सबै,कार्यकारी अधिकृत महा/उपमहा र नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.