परियोजनाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - महा शाखा सबै स्थानीय विकास मन्त्रालय, डोलिडार, केन्द्रीय पंजिकरण विभाग, आयोजना/कार्यक्रम/समिती प्रतिष्ठान सबै, जिविस सबै, महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.