आ.व.२०७२/७३ वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे -स्थानीय विकास मन्त्रालय शाखाहरु सबै, डोलिडार, केन्द्रिय पंजिकरण विभाग ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.