आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे -स्थानीय विकास मन्त्रालय, आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै,डोलिडार,अनुगमन वातावरण तथा प्रविधि शाखा र केन्द्रिय पंजिकरण विभाग ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.