जिल्ला उद्यम विकास समितिको Rapid and Micro Assessment सम्बन्धमा - लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागु भएका जिविसका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.