कार्यन्वयन कार्ययोजना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा-महाशाखाहरु सबै,विभागहरु सबै र प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/समिति सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.