मौजुदा संगठन,जनशत्ति,भौतिक र वित्तिय स्थितीको अध्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -विभाग सबै,जिविसको कार्यालय सबै,महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालय सबै र आयोग/सचिवालय सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.