निर्णयहरु पठाइएको सम्बन्धमा-महाशाखा सबै/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.