बैदेशिक सहायतामा संचालन हुने आयोजनाहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -शाखाहरु सबै/ पंजिकरण विभाग/कृषि सडक विभाग/आयोग/ समिति/प्रतिष्ठानहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.