कर्मचारी विवरण अध्यावधिक गरि web site मा राख्ने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै / महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.