आ.व. २०७३/७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम (बजेट बक्तव्य) को कार्ययोजना कार्यान्वयन र सो को प्रगति सम्बन्धमा - महाशाखा सबै/विभाग सबै/वित्तिय आयोग ।

आ.व. २०७३/७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम (बजेट बक्तव्य) को कार्ययोजना प्रगतिको ढाँचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.