न्यूनतम कागजात तथा विवरणहरु स‌ंलग्न गरी पठाउने सम्बन्धमा- कृषि सडक विभाग/जिविस कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.