स्थानीय तह शाासन सम्बन्धी विधेयकको मसौदामा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -स्थानीय विकास अधिकारी हरु सबै / कार्यकारी अधिकृतहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.