सहभागिता सम्बन्धमा -स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/ कार्यकारी अधिकृत ज्यू उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै / उपमहा/नगरपालिका कार्यलयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.