वाग्मती सरसफाई महाअभियानको व्यवस्था मिलाउने वारे -काठमाण्डौ महानगरपालिका/ ललितपुर उपमहा नगरपालिका/फोहर मैला ब्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र लिलतपुर र उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.