निर्देशन सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/उपमहा/नगररपालिका कार्यलयहरु सबै /जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.