गाउँपालिका, नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने -जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/ गाउँपालिका कार्यालय सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.